Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP3, 77. lpp., 3. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Pehteris

1: Kam nu no Śirrds śawi Ghräki §chähli gir / unnd titz eek-
2: §chan JE§um Chri§tum / py to rohdahß jauna D§iewośchana.
3: Pehteris tha Kungha JE§u mielighas Atzis red§ejis / eet tudeļļ
4: nohśt no to Beßdeewigho Drauds. E§śi tu / O Zillwähx /
5: ghräkojis / tawus Ghräkus Deewam no Śirrds noluhd§is / gir
6: Deews töw tohß / ka tu titzi / tha Kungha JE§u Chri§ti dehļ pee-
7: dehwis; tad ee=śahtz attkal zittade d§iewoht / und parahdi tawu
8: Titzibu ar Aughļeem tahß Titzibas. Ka tu / ihs śchim Ghrä-
9: keem kallpojiß e§śi / tha padohdeeß nu Deewam kallpoht. Lee-
10: zeeta juh§śu Ghaißmu att§piedeht preek§ch Zillwäkeem /
11: ka tee juh§śus labbus Darbus red§eht warr / mahza Deewa
12: Dähls. Gir Deews tawu Dweh§śel d§eedenajis / und e§śi tu
13: w䧜äls tappis / peeluhko / ka tu wairs nhe ghräko / ka töw leelaka
14: Waina nhe noteek.
15: Kaß nu tah turrahß / tah d§iewo / ka taggad mahzietz gir /
16: śawus Ghräkus ad§iet und nhe ślepp / tohß no Śirrds apraud /
17: paļaujahß ar §tippru titzibu us Deewa Schäla§tibu / kattru
18: JE§us Chri§tus ar śawahm Mohkahm / A§śiniem und Nomirr-
19: śchanu nopellnijis / und itt ee=jämmahß Deewam kallpoht
20: Śwähtuma` und Taißniba` / kamähr Wings d§iewo; Tam
21: buhß arrid§an patteeß no Deewu Śchäla§tibu dabbuit / ka Peh-
22: teris / und to muh§chighu D§iewośchanu und Debbe§śes Wall-
23: §tibu ee=manntoht.
24: Tomähr räd§am mehß arrid§an ścheitan / mehs darram
25: ko mehs darram / tad alla§ch wehl leela Wahjiba mums peeliep.
26: Pehteŗam by / Schäla§tibu und Ghräko Peedohśchanu dabbu-
27: jis / preek§ch wi§śeem Auxteem=Ba§nizas=Kungheem nahkt / und
28: iß=śatziet / śchiß JE§us / katters nhepattee§śe śaiśtiets / apśuh-
29: d§ähts / apmehdiets / ap§pļaudiets tohp / kattram Nahwes ghribb
30: darriet / nhe gir nheneeka no§eed§is / bett wings 䧜ohts Chri§tus /
31: Me§śias / nhe ween Zillwähx / bett irr Deews / unnd Deewa


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015