Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP3, 75. lpp., 33. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Pehteris

1: nhe §tahw / nhe palleek preek§ch winju? Negg Wings patz
2: śacka? Eß äßmu barrgs / dußmiegs Deews / katters Täh-
3: wo Ghräkus śohdu irr py Bährneem / tre§§cha` und zättor-
4: ta` Aughuma`. To apdohmadams / ka warri tu / O Zillwähx /
5: tawas A§śaras turreht? Red§i / tu / itt tu patz e§śi taß Kohx / kat-
6: ters nhe kahdu labbu Auglu neß / töw buhß nozirr§tam / und ka
7: kahdam ißkalltuścham śatruhdätam Praulam Elles dägguścha`-
8: zepply mäśtam kluht. Tu e§śi nolahdähtz / tu nhe e§śi to dar-
9: rijis / ko Deews śawa` Wahrda` no töw ghribb. To apdoh-
10: madams / nhe ween A§śaras / bett kad tu warrätu / irr A§śinis by
11: töw raudaht: Töw by śatziet: Ock /( a ) kait mann Vhdens ( a ) Kaut / für kad buhtu. Denn die Letti§che Nation hats im Gebrauch /
12: wann §ie diß Wort/ entweder im Zorn / oder in Betrübniß / oder
13: §on§t in Bewegung der Gemühts auߧpricht / daß §ie die zwey
14: Wörter zugleich in eine zwingen.
15: q.per Synaere§in.
16: ghann manna` Ghallwa` bijis / ock / kaut mannas Atzis A§-
17: śaro=Ahwoti bijuśchi / ka eß Deenas und Nacktis / par man-
18: neem Ghräkeem raudaht warrätu. Labb tam / kaß to warr
19: darriet / tha gir tahda Bähdaśchana / kattra nhe weenam
20: nhe ruhp. Pehteris appraudadams{appruadadams} śawus Ghräkus / dabbu
21: Deewa Schäla§tibu. Marie Maddaļa apraudadama śawus
22: Ghräkus / und tick dauds ißrittinadama / ka tha warreja tam
23: Kungham JE§u Kahjas ślappenaht / und pehtz no§chaweja ar śa-
24: weem Matteem / d§irrdeja to preezighu / mielighu Wahrdu tha
25: Kungha Chri§ti: Turreeß drohśchu Śirrdi / manna Mei-
26: ta / tawi Ghräki gir töa peedohti. Kaß nu wehl tah ar
27: A§śarahm śeh / taß preezadameeß pļauß / ai§to / śwähti
28: gir tee / kattri raud / teem buhß ee=preezenateem tapt / śacka
29: JE§us Chri§tus patz.
30: Bett taß nhe gir ghann / no Deewu Schäla§tibu dabbuit /
31: att§ieteeß nhe parei§e darrijis / und ghräkojis / und lickteeß §chähl
32: buht / Deewu apkaitenajis; To darrija irr Judas / ka mehß śawa`
33: Weeta` to d§irrdäh§śim; Tadehļ Pehteris wehl tahļake śneed-
34: §ahß / unnd ghrahb§ta ar Rohkam tahß Titzibas pehtz Deewa
35: Schäla§tibas / §tippre titzädams / Deews winjam tohß leelus


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015