Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP3, 74. lpp., 7. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Pehteris

1: bahl / irr wiśchkim mirr§t. Kad töw / O Zillwähx / ta Nahwe
2: tawohß Ghräkohß aisjämmtu / kaß buhtu tawai Dweh§śelei?
3: Tapehtz / wehl śchodeen / kamähr juhß Deewa Ballśi d§irr-
4: daht / tad nhe śazeetejeeta juh§śas Śirrdes.
5: Ghribbaht juhß nu parei§e / und ka Deewam patieck / no
6: Ghräkeem att§tahteeß / tad buhß jums juh§śus Ghräkus nhe
7: leekt / nhe dohmat ißrunnateeß; To Pehteris nhe dara. Wings
8: ghann proht / ka wings nhe warrehß Deewu peewillt. Deewa
9: Atzis wi§śas Leetas räds. Vnd ja mehß muh§śu No§eeghu-
10: mu leed§am / taß nhe iß=dohśeeß mums / bett kaß to att-
11: §ie§t / und no to att§tahjahß / taß dabbuiß Schäla§tibu. Kaß
12: noticka tam Koninjam Dawidam? Wings patz śacka: Eß
13: ghribbädams śawus Ghräkus ślehpt / manni Kauli iß-
14: kallta no ickdeenas mannas Kaukśchanas / ai§to Deewa
15: Rohka Deenas und Nacktis ghruhta us mann by / ka
16: manns Ślappjums iß=śicka / ka Wa§śara śauß tohp. Tah-
17: dehļ śatziju eß: Eß ghribbu tam Kungham mannu Pahr-
18: kahpśchanu iß=śatziet / tad peedehwi tu mann tohß No§ee-
19: ghumus manno Ghräko.
20: Śacki tu arri / tu nabbags Ghrehzeneex / Ock Deews
21: mans Kungs / eß att§ie§tohß ghräkojis / und manni Ghräki gir al-
22: la§ch mann preek§cha / bett e§śi tu mann §chehliegs / und peedohd
23: mann mannu No§eed§ibu.
24: Tu attra§śi py Deewu Schäla§tibu / ja tu arrid§an tawo
25: Ghräko dehļ raudah§śi / ka Pehteris / und töw §chähl buhß / ka tu
26: Deewu ar taweem Ghräkeem apkaitenajis e§śi. Apdohma-
27: jeeß / O Zillwähx / ko e§śi tu pamettiß ghräkodams? Ar weenu
28: Wardu śackoht: To Däbb䧜u. Attkal: Ko e§śi tu ghräko-
29: dams pellnijis? Ar weenu Wahrdu śackoht: Elles Vgguns
30: taws Nopällns. Deews nhe gir tahds Deews / kam beß-
31: deewigha Buhśchana pa=tick / kaß nhe parei§e darra / taß


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015