Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP3, 73. lpp., 6. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Nhebehdneex

1: Ghräkeem śirrdighe att§taht. To mahzammeeß mehß arri
2: śchinnieß Wahrdohß. Kad Ghailis ohtra` Rei§a` d§eedaja / tu-
3: deļļ Pehteris apdohmajahß ko darrijis. Zeek Rei§as / O Zill-
4: wäka=Bährns / taws Ba§nizas=Ghailis d§eed /, taws Mahzetais
5: töw śacka / tu e§śi ghräkojis / Deewu apkaitenajis / mittejeeß / att-
6: §tahjeeß no Ghräkeem: Bett ko tu Nhebehdneex / par to bähda?
7: Tadehļ taws Mahzetais śawa` Kambarity Deewam ar A§śa-
8: rahm to śuhds / und śacka ar Mo§e: Ack Kungs / kaß titz / ka
9: tu tick ļohte dußmo / und kaß bie§tahß preek§ch tawu Bahr-
10: śibu / und Wahrdu? Ghribbi tu / manns Draugs / Schäla§ti-
11: bu / und Ghräko Peedohśchanu dabbuit no Deewu / nhe barreeß
12: ar tawu Mahzetaju / wings dara / ko Deews winjam paweh-
13: lejis / und kaß töw labb gir: Nhe dohma winjam Dweh§śel
14: jembt / und Nahwes darriet / wings ghahda par tawu Dweh§śel /
15: und §trahda tick śuhre / irr świe§dams / ka wings töw no muh§chi-
16: ghas Nahwes pe§titu: Nhe lamma winju / wings töw mahza /
17: ka Tähws śawu Bährnu: Bett patteikdams śajemm winja
18: Mahzibu / tudeļļ apraudi tawus Ghräkus / und dohma us Dee-
19: wu. To Mahza töw Syrach: Nhekahwejeeß py Kun-
20: ghu attghree§teeß / und nhe ghaidi no weenu Deenu ihs
21: ohtram / ai§to Deewa Dußmiba nahk peepeh§che / und att-
22: reeps / und töw śamaitahß. Vnd attkal: Nhe taupi att-
23: §tahteeß no Ghräkeem / kamähr nhew䧜äls kļuh§ti / bett
24: att§tahjeeß / teekam tu wehl ghräkoht warri . Nhe kah-
25: wejeeß labbs kļuht / unh nhe ghaidi ar Labbumu tawas
26: D§iewośchanas ihs Nahwes. Dohma us tahß Duß-
27: mibas / kattra Ghalla` nahx / und us tahß Attrep§chanas /
28: kad töw noh§t buhß. Tu nhe §inni / zick illghe töw ja=d§iewo.
29: Śchodeen gir taß Zillwähx §kai§ts / jaux / jauns und gharr§ch /
30: Red§i / riete gir wings nhew䧜äls / ghann dries buhß winjam irr
31: mirrt: Taggad wings §eed ka śarrkane Pugke / dries wings no-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015