Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP3, 71. lpp., 12. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Pehteris

1: att§tadameeß no Ghräkeem: Zirrwis gir jaw teem Koh-
2: keem py Śackneem pee=lickts: Kurrśch Kohx labbus Au-
3: gļus nhe ne§śies / kļuhß{kļluhß} nozirr§ts / und Vgguny eemä§ts.
4: Deewa Weeta` buhß winjam brehkt / und śatziet: Att§tahjeeß /
5: O Kurr=Semme / O Widd=Semm / att§tajeeß no Ghräkeem /
6: pirrms manna Śirrds no töw dohdahß / und eß töw par
7: ißpoh§titu Semm darra / kurr nhe weens d§iewo.
8: Taß Kungs JE§us muh§śu Labbumu mäcklädams / usluh-
9: ko mums arrid§an tick §chehlighe / tick mielighe / ka mehß winja
10: Mielä§tibu ar Rohkam kampt warrätam. Wings zeeśch muh§-
11: śus No§eghummus labbu Briedi / und nhe ghruh§ch mums tudeļļ
12: noh§t / kad mehß{mehtz} ghräkojuśchi 䧜am. Pehteris ghräkoja Chri-
13: §tum aisleegdams / śöw nolahdädams / weena` /ohtra` / tre§§cha`
14: Rei§a`; taß Kungs JE§us winju tomähr wehl §chäloja. Ock ja /
15: Taß Kunngs nhe darra ar mums ka mehß ghräkojuśchi
16: 䧜am / unnd nhe nomaxa mums ka mehß no§eeghuśchi ä§-
17: śam. Jeb§che wings arri mums muh§śo Ghräko dehļ brie§cham
18: pahrmahza / tad tomähr wings to darra ka Tähws / §chehlighe /
19: und mums par labbu / und śacka: Eß ghribbu töw śchau§t / to-
20: mähr ka räd§ädams / ka töw nhe buhß nheno§eed§ighe / und
21: beß Ghräkeem §chki§teeß.
22: Taß Kungs JE§us usluhko töw §chehlighe / ghaididams /
23: ka töw buhß eeśahkt d§iewoht pehtz Deewa Prahtu und Wahrdu.
24: Wings dohd töw Laika ghann / tu warrätu wehl tawu Nhelaim
25: no töw nowehr§t / und to nopellnitu Riext attghro§iet / att§tadams
26: no Ghräkeem. Tha śacka taß §chehliegs Deews: Eß mannas
27: Rohkas iߧteepju wi§śu aughośchu Deenu nheklauśigheem
28: Ļaudeem / kattri pehtz śawu Prahtu §taigha / us tahdu
29: Zeļļu / kaß labbs nhe gir. Red§i / manns Draugs / ka labpraht
30: taws Pe§titais ar śawu iߧteeptu §chehlighu Rohku śaghrahbt /
31: unnd py śöw Debbe§śieß raut ghribbätu. Baudaita nu / labbi


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015