Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP3, 69. lpp., 22. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Pehteris

1: śchi / e§śi mann nabbagham Ghrehzeneekam §chehliegs /
2: pehtz tawas Lehnibas / und ißdelldeh mannus Ghräkus
3: pehtz tawas leelas Schäla§tibas / nhe ey Śohda` ar tawu
4: Kallpu / ai§to preek§ch töw nhe gir nhe weens D§iews taiß-
5: nis / eepreezini mann attkal ar tawu Pallieghu / und taws
6: drohśch liexmis Gharrs laid mann usturr / laid mann ar-
7: rid§an baudiet to pillu Nopällnu unnd tahß ghruhtas Mohkas
8: manna Kungha und Pe§titaja / usjemm mann attkal par tawu
9: Bährnu / und e§śi mann §chehliegs / und peedohd mann mannus
10: Ghräkus. Py śchahß Luhkśchanas tha Pehteŗa gir taß
11: Śwähtz Gharrs arrid§an śawu Darrbu §trahdajis / winja ißbi-
12: jajuśchu Śirrdi attkal klu§śenajis / ka winjam tahß mielighas
13: Atzis JE§u Chri§ti parei§e apdomaht / und ka kahdas krahßnas
14: Sahles us śawu śaśiśtu Śirrdi und śaghrau§itu Dwe§śel lickt /
15: tad arri pama§ietem jo Deenas jo wairahk no tahdu leelu Ghreh-
16: zeneeku krahßnis drohśch Apu§tuls kļuiß gir.
17: Kaß nu ścheitan nhe räds to leelu Schäla§tibu tha Kungha
18: JE§u Chri§ti? taß śeets §tahw preek§ch Auxteem=Ba§nizas=Kun-
19: gheem / tohp apmehdiets unnd śi§ts / tomähr taß aismirr§t wi§śas
20: śawas Śahpes und Kaunu / und dohma us to nabbaghu Pehteri /
21: usluhko to arr śaweem mieligheem Atztiņeem / ghribbädams śa-
22: tziet: Ack / ka gir taß nabbags Pehteris tahdohß Ghräko=Dub-
23: bļohß ee=krittis / mann buhß tam attkall palied§eht : Dohdeeß ar
24: Meeru Pehteri / eß ghribbu ar mannahm A§śiniem und Nahwu
25: par taweem Ghräkeem nomaxaht / töw buhß Schäla§tibu dab-
26: buit / und Debbe§śieß nahkt.
27: To apdohmadami / Mieļi Draughi / warram mehß taggad
28: brienodameeß ar Syrach śatziet: O ka gir tha Schäla§tiba
29: tha Kungha tick leela / Vnnd ścho pa§§chu leelu Lehnibu unnd
30: Schäla§tibu parahda taß Kungs JE§us wehl ścho pa§§chu Dee-
31: nu irr töw / manns Draugs / und mann / unnd §trahda to Darrbu /


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015