Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP3, 68. lpp., 2. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Pehteris

1: Ļaundarritais / tu nhe e§śi manns Mahzekļis. To nu ap-
2: dohma Pehteris / ka irr śchiß Wahrds us winju eet / und kah-
3: dus gau§chus / ghruhtus und leelus Ghräkus wings darrijis / to
4: at§iedams zeļļahß py winju Śirrdy ghau§chas Śahpes / und
5: No§kumśchana / kattra winjam no ahrenes pa Atzeem iß=§pee§ch
6: tahß A§śaras / kattras no Atzeem ka Sirrņi iß=birr§t / eet arrid§an
7: tudeļļ ara no tha Auxta=Baśnizas=Kungha Pallatu / und rau-
8: da ghau§che: Bett tomähr wings nhe i§śami§śahß / bett wings
9: attminnahß irr to Wahrdu tha Kungha JE§u / ka taß da§chereis
10: śatzijis: Taß ä§śohtz śchinny Pa§śauleh nahzis tohß Nab-
11: baghus Ghrehzeneekus aizenaht / ka teem no Ghräkeem
12: att§tahteeß buhß / und ka JE§us Chri§tus śchim Pehteram
13: śohlijis by / Wings ghribbohtz preek§ch to luhkt / ka winja
14: Titziba nhe mittahß / ar to Wings attkal ee=preezenajahß und
15: usturrahß / eet no teem nohśt / py kattreem Wings tick leelohß
16: Ghräkohß kļuiß / und pehtz attkal trieß Rei§as Chri§tum ad§in-
17: nis / und teizis / ka Wings to trieß Rei§as aisleed§is by.
18: Ack / ka buhß śchiß Ghrehzeneex ghau§che raudadams
19: Deewu luhd§is / ka taß tam ghribbätu tohß Ghräkus peedoht.
20: Teh buhß Wings śatzijis; Ack tu leels und breeßmiegs
21: Deews / katters tu Śohliśchanu und Schäla§tibu turri /
22: teem / kattri töw mieļo / und tawus Wahrdus turr / eß äß-
23: mu ghräkojis / nheparei§e darrijis / äßmu beßdeewiegs
24: bijis / und attkahpeeß / manni Ghräki gir wairahk / nhe ka
25: Śmilltis Juhr=maly / und Matti us Ghallwas / eß nhe äßmu
26: zeeniegs / ka eß tawa mieļa Dähla Mahzeklis / nhewehl taws
27: Dähls tohpu śaukts / und äßmu ar tahdeem manneem Ghrä-
28: keem nopellnijis Elles Vgguni / und to muh§chighu Pa§u§§cha-
29: nu: Bett / O Deews katters tu Att§tahśchanu no Ghrä-
30: keem nhe e§śi zehlis teem Taißneem / Abraham / J§aac und
31: Jäcobam / kattri tick ļohte prett töw nhe gir ghräkoju-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015