Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP3, 67. lpp., 19. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Pehteris

1: nu wehl klauśiteeß / ka Wings attkal Schäla§tibu no Deewu
2: dabbujis gir.
3: Pehteris wi§śohß leelohß Ghrähkohß buhdams / und tre§-
4: §cha` Rei§a` Chri§tum aisleeghams / śacka tee Ewangeli§ti / d§ee-
5: daja Ghailis ohtra` Rei§a`.
6: Dohma / O Chri§tiets Zillwähx / dohma / śacku eß wehl
7: ween reis / ka tam §chehligham Kungham Chri§to JE§u ta Śirrß-
8: ninja śahpehju§śi / wi§śu to räd§ädams und d§irrdädams / kaß ar
9: Pehteri notickahß. Wings red§eja / ka Wälls to Judam jaw
10: śawahß Wirrwehß waddija / und nu arri pehtz to Apu§tuli Peh-
11: teri ghrahb§ta / ghribbädams to arrid§an śawohß Naggohß dab-
12: buit. Taß §chehliegs Kungs JE§us ghribbeja labpraht Peh-
13: teri usrunnaht / bett apdohmadams / Wings usrunnahts / wehl
14: leelaka` Jßbaileh nahx / tadehļ nhe ghribbeja taß Pe§titais Chri-
15: §tus dauds runnaht: Tomähr / zeek Wings red§eja tahda` Lai-
16: ka` darriet / to attklieduśchu Ahwi meekleht / ghree§ehß Wings
17: apkahrt / auk§cham Pallata` uswäśts §tahwädams / und us-
18: luhko Pehteri. Wi§śi Ghaļi eek§chan Jeru§alem buhtu irr
19: mirrdami / und no Lacktu krißdami d§eedajuśchi / ick=kam Pehte-
20: ris buhtu ee=ghahdajeeß / ko Chri§tus winjam pirrmahk by śatzi-
21: jis. Bett §chy Vsluhkohśchana JE§u Chri§ti gir tick §pehzi-
22: gha / ka Pehteŗa Śirrds zittada tohp / und ee=dohmajahß / ka
23: Chri§tus by śatzijis: Pirrms Ghailis diwi Rei§i d§eedahß /
24: tu mann trieß Rei§as aisleexi. Ka Wings śchohß Wahr-
25: dus ee=ghahdejeeß / tha buhs Wings arri attminnejeeß tohß
26: Wahrdus / kattrus Wings zitta` Rei§a no tha Kungha Chri§ti
27: Muttes d§irrdejis; Kaß mann aisleeds preek§ch Zillwä-
28: keem / und śackahß / mann nhe pa§ie§tohts / to eß arrid§an att-
29: kal aisleek§chu preek§ch mannu Däbb䧜u Tähwu / eß to
30: nhe ghribbu pahr§tahweht preek§ch mannu Däbb䧜u Tähwu /
31: und śatzieśchu / eß töw nhepa§ie§tu / ey noh§t no mann tu


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015