Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP3, 66. lpp., 3. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Pehteris

1: buhß dauds śatziet: Wi§śeem Śwähteem buhß Deewu luhkt
2: par Ghräko Peedohśchanu. Kad Deews śawu §chehlighu
3: Rohku no mums attrau / tad 䧜am mehß ka Pehteris Chri§tum
4: aisleegdams.
5: Schkeetaht juhß / mieļi Draughi / ka taß tam mieļam Kun-
6: gham Chri§to JE§u Śirrdy nhe śahpeja / und ka ar Na§cheem
7: ghrai§tja / d§irrdädams / ka winja pa§§cha Mahzeklis / kattru
8: Wings tick ļohte zeenija / trieß rei§as tick nhe§chehlighe aislee-
9: d§e? Teitan räd§aht juhß / ka irr tee wi§śi=śwähtaki ar śaweem
10: Ghräkeem tam mieļam Kungham JE§u Chri§to Rai§as / Moh-
11: kas und Nahwes darriju§chi gir.
12: Tapehtz / manns Draugs / nhe jauzeeß ar Ghrehzeneekeem
13: und Bleh§cheem / ka tu nhe Ghräko ar teem. Kaß Pickti ais-
14: §kaŗŗ{§haŗŗ} / taß aptraipahß / śacka Syrachs. Nhe dohdeeß / kurr
15: tu warri Nhelaimeh und Ghräkohß kļuht. Kaß labpraht
16: Nhelaimeh dohdahß / taß śamaitah tur eekśchan / śacka
17: attkal Syrachs. Kaß §chkeetahß §tahwohtz / taß lai labbe
18: peeluko / ka taß nhe kriet / mahza taß Apu§tuls Pahwils. Nhe
19: leelijeeß us tawu Ghuddribu / nhe wileeß us tawu Spähku / att-
20: minneeß alla§ch ko Chri§tus śacka: Beß mann nhe warree-
21: ta juhß nheneeka darriet. D§iewojeeta / Deewu alla§ch bie-
22: dami / und §ämmojeeteeß appack§ch / Deewa §pehzighu Roh-
23: ku / kallpojeeta tam Kungham biedammeeß / und trie§śä-
24: dami. Luhd§eeta ick=deenas: O Kungs Deews / rahdi mann
25: tawus zeļļus / mahzi mann tawas Pähdas / waddi mann
26: tawa` Tee§śiba` / und mahzi mann / ai§to tu e§śi taß Deews /
27: kaß mann pallieds / ick deenas eß töw ghaidu: Pa§śarrghi
28: mannu Dweh§śel / und attpe§ti mann / nhe leetz mann
29: Kauna tapt / ai§to eß zerru us töw.
30: Jhß śchimm 䧜am mehß d§irrdejuśchi / ka ghau§che
31: Pehteris taß Apu§tuls Pehteris ghräkojis; Laideeta mums


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015