Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP3, 65. lpp., 18. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Pehteris

1: Wings aisleeds to Kunghu{Kungho} Chri§tum. Wings ghann §inna /
2: ka Chri§tus gir taß weniegs / ih§täns Deewa Tähwa Dähls:
3: Jo wings patz śawa` un~ zitto Apu§tuļo Wahrda` by iß=śatzijis: Tu
4: e§śi Chri§tus / tha d§iewigha Deewa Dähls. Tomähr wings
5: tick breeßmighe §wehrejahß / wings to nhe pa§ie§tohtz. Ja Wings
6: to śautz tickai par Zillwäku / leegdams / ka taß Deews nhe 䧜ohtz.
7: Wings leeds to muh§chighu D§iewośchanu / nhe ghribb
8: Debbe§śieß / Deewa Wall§tiba` nahkt / neh ghribb Deewu red§eht /
9: ja Wings JE§um pa§ie§t / jeb winjam peedärr.
10: Zillwäkam breeßm gir / nhe§chehligha Zillwäka Rohkahß
11: kļuht / und śchiß Apu§tuls kriet ar śawu Leek§chanu und lah§teem
12: Wällam Naggohß / taß jaw śenn ghribbeja Winju śijaht
13: ka Quee§chus.
14: Mahzaitteeß / mieļi Draughi / ka taß ļauns Wälls auxtus /
15: leelus Ļaudis arri meckleh / tohß peewillt / und Ghräkohß dabbuit /
16: und ka nhe weens Zillwähx no śöw pa§§cham §peh Deewa Schä-
17: la§tiba` usturreteeß / und par Ghräkeem śarrghateeß. Śchiß
18: Pehteris by ar Jäcobu und Jahni tam Kungham Chri§to par
19: zitteem Apu§tuļeem ißtitzams / kad tha Skohlmei§teŗa nomirru-
20: ścha Meitinja kļua no Chri§to attkal d§iewa darrita / to red§eja
21: śchiß Apu§tuls: Wings §taighaja us Vhdeni: Wings red§eja
22: kad Chri§tus us kallnu Thabor ap§kaidrohtz kļua / teitan Wings
23: arri d§irrdeja / ka taß Däbb䧜o Thäws patz no Däbb䧜u no-
24: śauze: Schiß gir manns mieļais Dähls / py kattru mann
25: labbs Prahtz gir: Wings räds tha Kungha Chri§ti ghau-
26: §chas Dweh§śeles=Mohkas Dahr§a: Ar Wahrdu śackoht: Taß
27: Kungs JE§us Winju ghann warrejis ee=red§eht / und gir Win-
28: ju mieļojis{mieļajis}. Śchiß Apu§tuls tick ļohte ghräko / śawas Titzi-
29: bas Spähkeem par leeku titzädams / nhe ween no to Kunghu JE-
30: §um bähg / bett wings irr to pa§§chu aißleeds / und tadehļ aiß=§weh-
31: rejahß / Deewam jämmahß / und Wällam dohdahß. Vnd ko


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015