Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP3, 64. lpp., 2. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Pehteris

1: parei§e Deewa Wahrdu minn / Deewam buhß winja Mälus
2: red§eht und śohdiet: Pehteris nhe dohma us to Wahrdu / ko
3: Deews by śatzijis: Jums nhe buhß nheparei§e §wehreht /
4: mannu Wahrdu minnädami / unnd pahrghroh§iet Dee-
5: wa Wahrdu / ai§to eß äßmu taß Kungs.
6: Par kahdu Stunndu eet weens no Śullaiņeem py Win-
7: ju / us§tahw winjam §tipprake: Patteß tu e§śi weens no teem /
8: tu e§śi no Galileeŗo Semmes / winjam by D§imtene Beth§ai-
9: da. Tee Juddi runnaja wi§śi weenu Wallodu / ka wi§śi wareja
10: zitz zittu ghann śapraśt / bett tee Galileeŗi ghroh§ija to Wallo-
11: du / ka irr py mums. Mehs runnajam wi§śi Lattwi§ku Wallo-
12: du / bett tee no Kur§emmes / no Juhrmali / Rehdinji / und tee
13: ghaŗŗam Daughaw ghroh§a to Wallodu. Py ścho Śullaini
14: nahk zittz / tha Malchus Radda=Wiers / kam Pehteris Au§śi by
15: nozirrtis / taß śacka: Ko leed§ees dauds / negg eß töw Dahr-
16: §a` py tawu Mahzetaju red§eju? Ghaidi / ghaidi / ścheitan
17: buhß töw to zirrtehni ghann ghruhte maxaht.
18: Pehteris räd§ädams / kaß teh buhß / ee=śahk nhe ween leek-
19: teeß / bett irr nolahdeteeß / und ais=§wehreteeß / wings nhe ghribb
20: py Deewu nahkt / ja Wings ścho Zillwäku pa§ie§t / jeb arri jeb-
21: ko no winju §inna. Śchoß Lah§tus mehs ghann warram irr
22: tah śapraśt / ka Wings irr Chri§tum pa§śchu lahdejiß gir /
23: unnd śatzijis: Kaß gir mann ar to nolahdätu Zillwäku ja-
24: darra.
25: Tee gir ghau§chi / leeli Ghräki. Pehteris aisleeds tha Kun-
26: gha Chri§ti Mahzibu / Wings nhe ghribb wairs JE§u Mahze-
27: klis buht. Mehs la§śam Deewa Ghrahmata` / ka śeptinji Brah-
28: ļi lickuścheeß śakappateeß / und wiß=ghauśchakas Mohkas und
29: Nahwes darriteeß / bett tomähr nhe gir tee no Deewa Wahrdu
30: att§tahjuśchi. Śchiß leels Ghrehzeneex aisleeds tha Kungha
31: JE§u Mahzibu / nhe plicku Sohbeni / nei Na§i red§ejis / nei Duh-
32: ri dabbujiß.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015