Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP3, 63. lpp., 18. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Pehteris

1: śenn tick leela Śirrds by / ka wings d§ierehß ar Chri§to Nahwehß
2: eet / ee=śahka arri jaw zittu Wieru kappaht / tick ļohte ißbie§tahß /
3: ka Wings Chri§tum ais=leegdams / weena` rei§a` trieß Mälus
4: śacka: Wings muh§cham nhe 䧜ohtz Chri§ti Mahzeklis bijis;
5: Wings to muh§cham / kamehr no Mahtes d§immis / ar Atzeem
6: nhe red§ejis; Wings nhe §innohtz / ko tha Śeewa runnajohti.
7: Ock / ko buhtu Pehteris tad darrijis / kad kahds Kaŗŗa=Wiers
8: us Winju ar plicku Sohbinu buhtu mahzeeß?
9: Kad nu Pehteŗam taß notitzis / paleek Wings ma§u Brie-
10: tinju py Vgguni / bett tomähr biedameeß / Wings taptu attkal
11: karrinahtz / iß=eet Preek§cha=Namma` / ap§kattidams / negg
12: Wings warratu śläppäne nohśt=kļuht / teitan Preek§cha=Nam-
13: ma` buhdams / d§eed Ghailis: buhtu Wings Namma` py Vg-
14: guni palitzis / behśt wings nhe buhtu par to Trohxni warrejis
15: to d§irrdeht: Bett Deews to leek notickt / ka winjam buhß to
16: Siem / to Ghaiļa D§eedaśchanu / kattru Chri§tus winjam deh-
17: wis by / ih§täne d§irrdeht.
18: Pehteris d§irrt to ghann §kaidre / bett Wings to nhe bähda /
19: und nhe attminn to Wahrdu tha Kungha Chri§ti / und räd§ä-
20: dams / ka Wings nhe war nohśt=kluht / eet wings attkal Pallata` /
21: pee§tahjahß py Vgguni / ka nhe wenns no winju ko ļaun warrä-
22: tu dohmaht. Teitan nahk zitta Kallpone / tha §tippre Win-
23: jam us=§tahw / śatzidama us teem zitteem: Śchiß by arrid§an
24: ar JE§u no Nazareth / lai leed§ahß / ko leegdams. Tad met-
25: te ick=kattris śawas Atzis us Pehteri / tee jautaja wi§śi / weens
26: śacka: E§śi tu tad weens no winja Mahzekļeem: Ohtris:
27: Patteeß tu e§śi weens. Pehteris dohma / nu buhß leektees /
28: zeek §pähdams / zittade taß nhe buhß labbs / tadehļ wings nhe
29: ween leed§ahß Chri§tum pa§ie§tohtz / bett Wings Deewu minnä-
30: dams śackahß / Wings to Zillwäku nhe pa§ie§tohtz. Śchee
31: Ghräki ohtra` Aisleekśchana gir leelaki / ścheitan Pehteris nhe-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015