Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP3, 62. lpp., 18. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Pehteris

1: weens no tha Kungha Chri§ti śläppäneem Mahzekļeem / ka tad
2: to Briedi dauds tahdi by / kattri eek§chan JE§um Chri§tum titze-
3: ja / bett tee nhe drie§teja zitteem to śatziet / biedameeß no teem Wa-
4: ri§eeŗeem d§ännati tapt. Prett ścho Mahzekli śacka Pehteris /
5: Wings ghribbätu labpraht red§eht / ko tee pehtz ghalla` darrieß ar
6: to Kunghu JE§u: Vs tho Wahrdu śchiß Mahzeklis / tha Aux-
7: taka=Ba§nizas=Kungha Namma` pa§ie§tams buhdams / runna
8: ar tahß Durrwo=Śarrghatajas / ka ta ścho Zillwäku nheno-
9: mannoht ghribbätu ee=laiśt / wings tha śaiśtita und apśuhd§äta
10: JE§u Mahzeklis / wings ghribbohtz labpraht pa Ghallam re-
11: d§eht to Leetu / tapehtz nhe waijagha winja dehļ bieteeß.
12: Tah ee=eet nu Pehteris Auxta=Ba§nizas=Kungha Nam-
13: ma` / und ka da§chada Śaime śaghaju§śi by / tha Pils=Kungha
14: Kaŗŗa=Wieri / to Runnas=Kungho Śullaiņi / und to Auxto=
15: Ba§nizas=Kungho Kallpi / dohma Pehteris śawa` Prahta` /
16: winju tick lähte tahda` Pullka` nhe pa§ieß. Bett tumśa` / auxta` /
17: wähśta` Nackty by tee Śullaiņi Vgguni kuhruścheeß no Oh-
18: ghlehm / teem pee§tahjahß Pehteris / und śilldahß. Ka nu te
19: Śullaiņi / weens ścho / ohters to no JE§u runna / nahk tha
20: Durrwo=Śarrghataja / §kattahß Pehteŗam itt pa§§chahß Atzieß /
21: und śacka us Winju: Tu biji arrid§an ar JE§u no Galilea?
22: Pehteris nhe ghribb dries adbilldeht / ap§kai§t tha Durwo=Śarr-
23: ghataja / eeśahk §tipprake ar winju runnaht : Negg e§śi tu ar-
24: rid§an weens no ścha Zillwäka Mahzekļeem? Śchiß doh-
25: ma / taß nhe buhß labbe: Zeetiśchu eß klu§śe / tad tee nomannieß /
26: eß JE§u peedärohtz / ee=śahk ißrunnateeß: Śeewa / eß taß
27: nhe äßmu / eß to nhe pa§ie§tu / eß arrid§an nhe §innu / ko
28: tu runna.
29: Red§i / ścheitan jautaja Pehteri nhe kahds Kaŗŗa=Wiers /
30: nei patz Auxtais=Ba§nizas=Kungs / nei kahda auxta Gha§pa-
31: §cha / bett nabbagha Kallpone / preek§ch tahß wings / kattram nhe


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015