Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP3, 61. lpp., 28. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Pehteris

1: MJeļi Draughi / taß Konings und Pro-
2: weets Dawids śacka tha: Zillwäki nhe gir
3: itt nheneeka / leeli Ļaudis arrid§an kluhp /
4: tee §weŗŗ lähtake nheka nheneeka / zeek
5: winji gir. Śchinnies Wahrdohß mahza
6: taß Proweets und Konings Dawids / ka nhe
7: ween wi§śi Zillwäki / bett irr Leeli / Auxti Ļau-
8: dis kri§t unnd ghräkoht warrośchi / irr taß Taißnis śeptinjas
9: rei§as kriet / śacka tha pa§cha Koninja Dähls / Salomons Wahr-
10: da` / arri Konings / auxts Kungs buhdams. Ack / Deewam §chähl /
11: mehß no§eegham wi§śi dauds und da§§chekahrtighe / śacka
12: taß Apu§tuls Jäcobs.
13: No tahdas Leetas mums Deewa Ghramata da§che=reis
14: mahza runnadama / ka Noah peed§ehreeß / Loth ar śawahm Mei-
15: tahm ( Kauns śackoht ) jauzeeß / Aaron Aellkadeewibu zehlis /
16: Dawid zitta Wiera laulatu Śeewu eeghribbejeeß / und to ih§tä-
17: nu Wieru litzis nokaut / und zitto Auxto Ļau§cho Ghräkus wehl /
18: ihten tah arri taß patz Deewa Wahrds mums §tah§ta zaur teem
19: śwähteem Ewangeli§teem / mahzidams tahß śuhras und ghau-
20: §chas Mohkas muh§śa Kungha und Pe§titaja JE§u Chri§ti /
21: No tha Apu§tuļa Pehteŗa leeleem Ghräkeem / und
22: ka Wings attkal Schäla§tibu attraddis gir .
23: Taß §chehliegs Deews ghribbätu mums ar śawu Śwäh-
24: tu Gharru klaht §tahweht / parei§e und teeścham no śchahß Mah-
25: zibas runnaht und klau§śiet / Deewam par Ghohdu / mums par
26: Labbu / muh§śa Kunghu JE§u Chri§ti dehļ / Amen!
27: KAd Chri§tus no tha Auxta=Ba§nizas=Kungha Hannas
28: Nammu Caiwa Pallata` wäśts kļua / ghaja Pehteris pa-
29: ckaļ Winju no tahlenes / ghribbädams räd§eht / ko tee d§in-
30: neji ar Winju pehtz=ghalla` darrieß / us Eelas śatohp Pehteŗam


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015