Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP3, 60. lpp., 1. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Pehteris

1: Bett Pehteris §tahweja und śilldijahß. Vnd
2: par ma§u Briedi pehtz tahß pirrmahß Leek§chanas /
3: kad wings iß=ghaja Preek§cha`=Namma` / d§eedaja
4: Ghailis. Vnd zitta Kallpone red§eja to / unnd ee-
5: śahka attkall śatziet / teem / kattri klaht §tahweja:
6: Śchiß by arrid§an ar to JE§u no Nazareth. Tad
7: śatzija śchee us winju: Negg e§śi tu weens no winja
8: Mahzekļeem? Vnnd zitz śatzija: Tu arrid§an e§śi
9: weens? Vnnd wings leed§ehß attkal / Deewu min-
10: nädams / und śatzija: Zillwähx / eß taß nhe äßmu /
11: und eß arrid§an nhe pa§ie§tu to Zillwäku. Vnnd
12: par ma§u Briedi / par kahdu Stundu / ap§tipprena-
13: ja to zitz ar teem / kattri teitan §tahweja / und śatzija:
14: Patteeß tu e§śi arrid§an weens no teem: ai§to tu e§śi
15: Galileers / ai§to tawa Mehle śacka to. Śacka tha
16: Auxta=Ba§nizas=Kungha Kallps / weens Radda=
17: Wiers tha / kam Pehteris Au§śi nozirrtis by: Negg
18: eß töw red§eju Dahr§a` py winju? Tad taß ee=śah-
19: kahs noladeteeß / und ab§wehreteeß: Eß nhe pa§ie§tu
20: to Zillwäku / no ko juhß runnajeeta. Vnd tudeļļ /
21: kad taß wehl runnaja / d§eedaja Ghailis ohtra` rei§a`.
22: Vnd taß Kungs apghree§ehß / und usluhkoja Peh-
23: teri. Tad eeghadajahß Pehteris to Wahrdu JE-
24: §u / kad Wings tam śatzijiß by: pirrms Ghailis di-
25: wi rei§as d§eedahß / tu mann trieß Rei§as aisleexi /
26: und ißghaja ara / und raudaja ghau§che.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015