Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP3, 59. lpp., 8. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Pehteris

1: BEtt Simon Pehteris ghaja
2: packaļļ JE§um no tahlenes / unnd
3: wehl weens Mahzeklis / ihs to Pal-
4: latu tha Auxta=Ba§nizas=Kunn-
5: gha / taß patz Mahzeklis by tam
6: Auxtam=Ba§nizas=Kungham pa-
7: §ie§tams / und ghaja ar JE§u eek§cha / Auxta=Ba§-
8: nizas=Kungha Pallata`. Bett Pehteris §tahweja
9: ara preek§ch Durrweem. Tad ißghaja taß ohters
10: Mahzeklis / katters tam Auxtam=Ba§nizas=Kunn-
11: gham pa§ie§tams by / ara / unnd runnaja arr tahß
12: Durrwo=Śarrghatajas / unnd ee=wedde Pehteri.
13: Bett tee Kallpi unnd Śullaiņi §tahweja / unnd by
14: Vgghuni no Ohghlehm kuhruśchi / §emmeh widdu
15: Pallata` / ai§to ( a ) auxts Wahl. Seelburg. śalltz: śalldähns i§t bei ihnen §üß by / und śilldijahß. Bett
16: Pehteris §tahweja py teem / und śilldijahß / ghribä-
17: dams red§eht / kaß pehtz taptu. Bett tha Kallpo-
18: ne tha Auxta=Ba§nizas=Kunngha / tha Durrwo=
19: Śarrghataja / red§eja Pehteri py Ghaißmas / śill-
20: doteeß / unnd luhkojahß itt us winju / unnd śatzija:
21: Vnd tu biji arrid§an ar to JE§u no Galilea / Negg
22: e§śi tu arrid§an weens no ścha Zillwäka Mahzekļeem?
23: Bett wings leed§ehß preek§ch wi§śeem / unnd śatzija:
24: Śeewa / eß taß nhe äßmu / eß to nhe pa§ie§tu / eß ar-
25: rid§an nhe §innu / ko tu runna.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015