Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP3, 35. lpp., 3. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Pehteris

1: najiß / ko śitt tad tu man~? Hannas by winju śa§śeetu
2: nośuhtijis py to Auxtu Baßnizas Kunghu Caiwas.
3: Bett Simon Pehteris §tahweja und śilldijahß
4: śöw. Vnd par weenu ma§u Briedi pehtz to pirrmu
5: Leekśchanu / kad wings ißghaja no to Preek§chanam-
6: mu / d§eedaja taß Ghailis. Vnd weena zitta Kall-
7: pone red§eja to / und eeśahka śatziet teem / kattri klaht
8: §tahweja: Śchiß by arrid§an ar to JE§u no Na-
9: zareth. Tad śatzija tee us winju: Negg e§śi tu weens
10: no Winja Mahzekļeem? Vnd zitz śatzija: Tu
11: arrid§an e§śi weens? Vnd wings leed§ehß attkal /
12: und minneja Deewu / und śatzija: Zillwähx / eß taß
13: nhe äßmu / und eß arrid§an nhe pa§ie§tu to Zillwä-
14: ku. Vnd par weenu ma§u Briedi / pa weenu Stun-
15: du ap§tipprenaja to zitz ar teem / kattri turr §tahweja
16: und śatzija: Patteeß / tu e§śi arrid§an no teem weens /
17: ai§to tu e§śi Galileeris / ai§to tawa Mehle śa-
18: cka to: Śacka ta Auxta=Ba§nizas=Kungha Kallps /
19: weens Radda Wiers tha / kam Pehteris to Au§śi no-
20: zirrtis by: Negg eß töw red§eju Dahr§a` py winju?
21: Tad taß eeśahkahß nolahdeteeß und ab§wehreteeß:
22: Eß nhe pa§ie§tu to Zillwäku / no ko juhß runnajee-
23: ta. Vnd tudeļļ / kad taß wehl runnaja / d§eedaja taß
24: Ghailis ohtru rei§u. Vnd taß Kungs apghree§ehs /
25: und usluhkoja Pehteri. Tad eeghadajahß Pehte-
26: ris to Wahrdu JE§u / kad Wings us to śatzijiß by:


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015