Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP3, 34. lpp., 2. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Pehteris

1: du eek§chan to Nammu / Ai§to auxtz by / unnd śilldi-
2: jahß śöw. Bett Pehteris §tahweja py teem / unnd
3: śilldijahß / ka tas räd§ätu / kas pehtz taptu. Bett
4: ta Kallpone ta Auxtabaßnizas Kungha / ta Durr-
5: wo=śarrghataja / red§eja Pehteri py to ghaißmu / śill-
6: dotees / und luhkojahß ihten us winju / und śatzija:
7: Vnd tu biji arrid§an ar to JE§u no Galilea. Negg
8: e§śi tu arrid§an weens no tha Zillwäka Mahze-
9: kļeem? Bett wings leed§ehß preek§chan wi§śeem / und
10: śatzija: Śeewa / es nhe §innu / es to nhe pa§ie§tu / es
11: arrid§an nhe §innu ko tu runna.
12: Bett tas Auxts=Baßnizas=Kungs waizaja
13: JE§um / par śaweem Mahzekleem / und par śawu
14: Mahzibu. JE§us adbilldeya: Eß äßmu wi§śeem
15: d§irrdoht mahzijis preek§chan Pa§śaules / es äßmu
16: alla§chien mahzijis Skohla` und Ba§niza` / kurr wi§-
17: śi Juddi śa=eet / und nhe äßmu nheneeka Kackta` run-
18: najis. Ko jauta` tu mann par to? Waiza tohß par
19: to / kattri d§irrdeju§chi gir / ko es us teems runnajis
20: äßmu / red§i / tee pa§§chi §inna / ko es śatzijis äßmu.
21: Bett to runnadams / dewe weens no teem Śullai-
22: ņeem / kattri klaht §tahweja / JE§u weenu Wai-
23: ghas=śittenu / und śatzija: Buhß töw tam Auxtam-
24: baßnizas Kungham tha adbilldeht? JE§us attbill-
25: deya: Aeßmu es nhelabbe runnajis / tad parahdi
26: to / ka tas nhelabbe gir / bett äßmu es parei§e run-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015