Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP3, 29. lpp., 1. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Gomorrha

1: dams / Vhdeny apślitzenadams: Sodom und Gomorrha ar
2: Vgguni no Debbeß śadäd§enadams: To beßdeewighu und läpp-
3: nu Warao ar wi§śu śawu Spähku śarrkana` Juhry dibbina` no-
4: §peeßdams: Tohß Dumpja=Zehlejus d§iewus no Semmes lick-
5: dams apriet: Diwi=śimbtus und peetz=deßmitus ar Vgguni no
6: Debbeß lickdams nomaitaht: Vnd to krahßnu Pili Jeru§alem
7: lickdams ißpoh§tiet. Kaß teitan nhe warr nomanniet und red-
8: §eht / ka Deews warrohtz itt labbe dußmoht / tam jaw nhe gir pills
9: Prahts.
10: Bett ścheh / ścheh leek Deews śawu Dußmibu wehl wai-
11: rahk red§eht. Ścheh śitt taß Däbb䧜o Tähws us śawu wiß-
12: mieļaku / weenighu Dählu / und wehl śwe§§cho Ghräko dehļ / tick
13: ghau§che / tick nhe§chehlighe / ka Winjam A§śinis świe§t buhß.
14: Kaß gir to śawa` Muh§cha` d§irrdejis. Ock / ock / Ļautinji mieļi /
15: gir taß py §aļļu Kohku notitzis / kaß tad py jums / O śauśa Mall-
16: ka / O tu Praulļs / notix? Wi§śeem Beßdeewigheem tah notix:
17: tah tee trie§śehß und drebbehß / kleex und §chähloh§śeeß muh§chighe /
18: beß Mitteśchanas tee kļuhß §pied§enahti und mohziti. Ock /
19: tapehtz / O tu Ghrehzeneex / trie§śeh taggad tawo Ghräko dehļ /
20: und leezeeß töw §chähl buht / ka tu Deewu apkaitenajis e§śi / ka tu
21: pehtz nhe nahxi Mohko=Weeta` / und kļuh§ti ee=mä§ts tanny
22: Tumśuma` / kurr Kaukśchana und Sohbo=Trie§śeśchana gir:
23: Śacki und luhds no Śirrds dibben: Ock Kungs / nhe śohdi
24: mann tawahß Dußmohß / nhe pahrmahzi mann tawa`
25: Bahrśiba`: Kungs e§śi mann §chehliegs / tawa Wahr-
26: da dehļ.
27: Kad tu nu / Manns Draugs / tawus Ghräkus labbe abdoh-
28: majis / und no Śirrds dibben apraudajiß e§śi / tad apluhko to Kun-
29: ghu JE§um ścheitan Dahr§a` buhdamu / ka tawu Pe§titaju /
30: unnd Ahr§ti. Ghribb töw tawa §innama Śirrds töw apśuh-
31: d§eht / und patti ar Leezeneeze buht / ka tu da§chereis Deewa Wahr-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015