Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP3, 28. lpp., 24. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: nhebehdneex

1: mahka Mahte muh§cham nhe titzeja / ka taß kohdens Ahbola tah-
2: du Nhelaim buhtu darrijis/ pirrms tha d§irrdeja / ko Deews
3: winjai pehtz śatzija. Kad taß konings Dawids py §kai§tahß Bath-
4: §ebas peeghullahß / und winjas laulatu Wieru to Briam Kaŗŗa`
5: licka nokaut / dohmaja Wings śawa` Prahta` / tha gir ma§a Leeta:
6: Wings / ka Konings / to ghann lähte ghribbätu aisbilldeht / gha-
7: ja irr wi§śu Ghaddus=kahrtu nheneeka nhe bähdadams. Bett
8: wings ghann Śirrdy jutta / ka Ghräki und Deewa Duß-
9: mas dägga.
10: Kad śchodeen wehl Deewa Kallpi / ka Wacktineeki §tahw /
11: aureh und pilla` Ghallwa` brähtz.: Att§tahjeeta no Ghrä-
12: keem / und mahzaiteeß labbe darriet / nhe darraita jehle
13: tahdu Nheghanntibu / ko Deews taß Kungs eenied; tad
14: tu / O Zillwähx / tick beßkauniegs e§śi / ka kahda beßkaunigha
15: Mauka / und śacki ar winjeem track=ghallweem Judeem: Neh /
16: pehtz to Mahzibu / ko tu mums śacki tha Kungha Wahr-
17: da` / nhe ghribbam mehß klau§śiet. Vnd jeb§che Deews patz
18: ar śawu barrghu Ballśi / ka Pährkohns rieb / und śacka: eß aß-
19: mu dußmiegs / barrgs Deews / und śohdu to Tähwo
20: Ghräkus py Bährneem tre§§cha` und zättorta` Aughu-
21: ma`: tad tomähr Mahzitajam nopuh§dameeß buhß śatziet ar
22: Mo§e / Deewa Kallpu: Kaß titz Kungs / ka tu tick ļohte duß-
23: mo / und kaß bie§tahß preek§ch tahdu tawu Bahrśibu?
24: Bett nahtz śchurr / tu pahr=ghallwis / tu nhebehdneex / tu
25: beßdweh§śelis / nahtz śchurr / attdarri tawas Atzis / usluhko to iß-
26: bijajuśchu / to drebbejośchu / to a§śinainu / ar A§śinim appilleju-
27: śchu JE§um Chri§tum / und apdohma no Śirrds / ka Deewa
28: Dußmas us Ghräkeem śitt / śarrghajeeß par teem.
29: Taß gir teeß: da§che reis gir Deews śawu Dußmibu ka
30: Vgguni litzis deckt / noghru§dams to Wällu no Debbe§śes El-
31: les=d§iļļuma: wi§śu Pa§śaul / tickai a§toņus Zillwäkus §chälo-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015