Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP3, 24. lpp., 17. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Ghräko=Naśta

1: Winjam ghulleja us Śirrdi ta Lah§ta / ko Deews py śawu
2: Wahrdu pee=litzis / nolahdädams ick=kattru kaß nhe turr
3: und darra wi§śu / ko Deews śawa` Wahrda` raxtijis gir.
4: Wi§śi Wälli baudahß to Kunghu Je§um uswahreht und
5: nomahkt / tha Elle attpleśch śawu Rieklu / puhśch und §pļau śiļļus
6: Vgguņus us Chri§tum / ghribbädama to apriet. Kad weens
7: weeniegs Gharrs nackty / tumśuma` Zillwäku zätzen eet / tad gir
8: winjam breeßme / wi§śi Matti zeļļahß §tahwu / ka Eliwas śa-
9: ckahß śöw notitzis. Nhe buhtu tad tam Kungham Je§u Śchau-
10: śchalas pahrghahjuśchas / ja nhe by winjam no§kummuścham
11: kļuht / trie§śeht und drebbeht ar wi§śu Elles Pullku und Kaŗŗu=
12: zienidams.
13: Vnd ko buhß dauds śatziet? Mehs Zillwäki 䧜am ar
14: muh§śeem Ghräkeem tam Kungham JE§u Chri§to tahdas Rai-
15: §as / tahdas Mohkas padarrijuśchi / ka Wings no Vppes
16: wirß Zeļļu ścheitan d§ehris / und tahdas Nahwes Jßbailes
17: zeetis gir. Mums / mums by muh§śo Ghräko=Naśta dehļ ar to
18: muh§chighu Nahwu kauteeß und zieniet / to Tahrpu muh§śa`
19: Śirrdy by mums muh§chighe juśt / ka taß beß mitteśchanas
20: mums krimmt / und mums brehkt by: Muh§śa Dweh§śele
21: gir no§kummu§śi ihs patt Nahwei / mums by ja=§tahw
22: preek§ch Deewa Śohdu / mums by no Deewa Wahrdu apśuh-
23: d§äteem / und wi§śeem Wälleem nodohteem kļuht. Bett no tah-
24: dahm Mohkam gir muh§śo mieļais Pe§titais Chri§tus JE§us
25: mums ar śawahm Mohkahm attpe§tijis.
26: Nu jemmeta arrid§an währa`: Kaß tahdas Mohkas
27: und Bähdas Dahr§a py tahß Mui§chas Geth§emane
28: zeetis gir?
29: Taß nhe gir weens no wätzeem Tähweem / kattri arri śa-
30: was Bähdas ghann red§ejuśchi: nhe zeeśch ścheitan Mo§es / kat-
31: ters arri śawu Na§tu ghann ghrute ne§śis gir: nhe top ścheitan


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015