Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP3, 23. lpp., 9. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: dußmigha

1: nings by. Bett kaß gir wi§śo Zillwäko / ja wi§śo auxto Kungho
2: Dußmiba / prett Deewu? Nheneeka. Dußmo tu ghann illghe /
3: ja tu nhe warri attreepteeß / wi§śas tawas Dußmas wellte: Bett
4: kad Deews ee=śahk dußmoht / taß gir ļohte ghruht / kad Wings
5: tickai runna Dußmohß / tad Wings Zillwähu śadau§a ka
6: Pohdus. Kad taß Vgguns no Deewa Dußmibas ee-
7: däggahß / tad dägg taß lieds appack§chkighas Elles / śacka
8: Mo§es. Ock / ka ghrute und breeßmighe gir taß / kad Zill-
9: wähx dußmigha Deewa Rohkahß eekrit. Ja / kad Deews
10: no Śirrds dußmo / tad dußmo ar winju lieds Semme und Deb-
11: beß / und wi§śas radditas Leetas / kattras wi§śas ghattawas gir
12: darriet teem Zillwäkeem / ko Deews teem śacka. Ka raxta Sy-
13: rachs? Wehji Attreep§chanas dehļ radditi gir / und ar śa-
14: wu Auku darra te ļaun / und kad tai Śohdibai nahkt buhß /
15: tad tee Auku Zeļļ / und beids to Dußmibu / tha / katters
16: tohß raddijis gir: Vgguns / kru§śa / Badds / Nahwe / tee
17: wi§śi gir Attreep§chanas dehļ radditi: Swähri / T§chuhß-
18: kas / Sallśchi / und Sohbins / gir arrid§an Attreep§chanas
19: dehl radditi / tohß Beßdeewighus śamaitaht / preezada-
20: meeß darra tee winja Pawehle§chanu / und gir ghattawi /
21: kurr winjam tho waijagha gir us Semmes.
22: Schiß Karr§tums tahß Deewa Dußmibas attkal to Kun-
23: ghu JE§um ißkallteh / und §pee§ch tick ļohte / ka Wings brähtz par
24: śawu no§kummuśchu Dweh§śel: tapehtz Deewa Wahrds śa-
25: cka / ka Deews taß Kungs gir to Me§śiam / to Kunghu Chri-
26: §tum muh§śu Pe§titaju śaśittis / und wi§śus muh§śus Ghrä-
27: kus us winju mettis. Vnd räd§am mehs ścheitan attkal / kah-
28: das ghau§chas Mohkas muh§śu Kungs JE§us no eek§chanas py
29: śawas Dweh§śeles zeetis gir.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015