Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP3, 213. lpp., 16. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Nhebehdneex

1: Ock / mieļi Draughi / kaß gir muh§śa D§iewiba? Zick dries
2: §kreen tha prohjam? Deews leek tohß Zillwähkus tick pee-
3: peh§che noh§t §kreet / ka Straum / śacka Moh§es / ka Sahl /
4: kattra dries śawieśt. Mehß ghann warram śatziet ar to Ko-
5: ninju Dawid; Red§i / mannas Deenas gir tickai Plauxtes
6: plattuma py töw / ka nheneeka gir jehle wi§śo Zillwäko
7: D§iewibas.
8: Labb buhtu taß/ kad tu / O Zillwähka=Bährns alla§ch to
9: apdohmahtu / da§chi Ghräki palicktu nhedarriti. Kad Dußmo=
10: Puhkis to apdohmatu / ka tam ja=mirr§t / nhe buhtu Wings ar
11: śawu Tuwaku / ar śawu Kaiminju / ar śawu Pu§§cheneeku reh-
12: jeeß und bahreeß. Kad D§irrulis apdohmatu / ka winja Allus=
13: Mutzai / winja Wähdäram / kattru Wings ka kahdu Śeetalu
14: ißbaŗŗojis / no Tahrpeem buhß ap=äh§tam kļuht / wings to tick
15: ļohte nhe baŗŗotu / bett wiß=wairahk śawu Dweh§śeliet ar to
16: §chehlighu Deewa Wahrdu usturrätu und baŗŗotu. Kad Nhe-
17: behdneex apdohmatu / ka tam ja=mirr§t / nhe buhtu taß tick droh-
18: śche / tick tieśche ghräkojis / ghribbädams śawu Ghräko=Mäh-
19: ru pahr=pahreijoht peepilldiet. O tu ghrehziegs Zillwähx / tu
20: nhe §inni / kuŗŗa` Atz=Mirrckly taß Zillwäko=Mahzeis / tha Nah-
21: we töw us=eeß. Tapehtz nhe kahwejeeß py to Kunghu ta-
22: wu Deewu töw attghree§teeß / und śarrghajeeß ka tu tieśche
23: nhe ghräko.
24: Jo§eps und Nicodemus nojämm to nomirruśchu Kunghu
25: JE§um no Kru§tu / śwaida winja Mee§śas ar dahrghahm Sah-
26: lehm / eetie§ta to krahßna` śmallka` Audäkla` / und aprohk winju
27: ghohdighe. Jhten tah buhß jums arrid§an juh§śus Draughus /
28: Raddus / d§iews nomirruśchu labbe unnd parei§e apghlabboht.
29: Syrachs tah mahza: Manns Bährns / kad kaß mirr§t /
30: tad aptin winja Mee§śas ka peedärr / und aprohtz to ghoh-
31: dighe Kappa`.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015