Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP3, 200. lpp., 15. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Joel

1: me trieß und rieb / ka da§cha` weeta` Ghalldi / Krähßli apkahrt kriet /
2: Lohghi ißkriet / Zillwäki nhe warr turreteeß / eet śwall§tidami ka
3: peed§äruśchi: bett śchy Semmes=Trie§śeśchana / no kattras tee
4: Ewangeli§ti §tah§ta / gir biju§śi irr zittas Semmehß / tahļe no
5: Juddo=Semmes / unnd gir dauds Aekas maitatahß / dauds auxti
6: muhräti Nammi unnd §tippras Pills śakrittuśchas / unnd wi§śi
7: Ļaudis ißbijajuścheeß.
8: Kapehtz gir taß notitzis? Tha Semme trie§śädama rah-
9: da / kahds Auxts=Kunngs Kru§ta` śi§ts / unnd nokautz gir. Nhe
10: tiers Zillwähx gir zeetis / bett tahds / kaß arrid§an Wiß §pehziegs
11: Deews gir / to nhe §pehjoti Semme pane§t / tai buhß lohziteeß /
12: ka Zillwähx ghrutu Naśtu näsdams lohkahß.
13: Ar ścho Brienumu ghribb Deews rahdiet / ka taß Wahrds
14: no to Kunghu JESV Chri§to wi§śu Pa§śaul paku§tenahß / ka
15: Deews śohlijiß gir zaur to Proweetu Joel / kad wings śacka:
16: Taß Kungs no Zion bļauß / unnd no Jeru§alem lix wings
17: śawu Ball§śi d§irrdeht / ka Debbeß und Semme trie§śehß /
18: irr tahß zeetas Śirrdes to Paggaņo und beßdeewigho Ļau§cho
19: zaur to Wardu CHRJ§ti py Winju ghree§chaß / unnd gir tee
20: Mahzekļi ißghajuśchi wi§śahß Malahß / unnd to Ewange-
21: lium mahzijuśchi wi§śeem Ļaudeem. Vnd kattri nhe ghrib-
22: bahß py Deewu dohteeß / teem buhß breßmighake trie§śeht / nhe ka
23: to Briedi tha Semme trie§śeja. Tee Beßdeewighi trie§śehß
24: śchinny Pa§śauleh d§iewodami. Kad Deews teem illghe usluh-
25: kojiß / und pehtz tohß śohda / dohd Wings teem trie§śamu und
26: kluxtamu Śirrdi / tad teem Beßdeewigheem Meers nhe
27: gir.
28: Bett mirr§toht / kad Mee§śa unnd Dweh§śele §chkiŗŗahß /
29: kuŗŗa Mehle to Rai§u / to Śirrds=Trie§śe§chanu warr ißrun-
30: naht? W䧜als ghribbätu taß Beßdeewiegs labpraht buht / to
31: Labbumu taß nhe räds / taß ghull Kahjas / Rohkas iß=§teepis : Py


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015