Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP3, 2. lpp., 15. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Pehteris

1: To Mahzibu no tahm ghrutahm Mohkahm und Nomirr-
2: śchanu muh§śa Pe§titaja JESV Chri§ti / bett śchimm
3: Brie§cham d§irrdeht / kaß Dahr§a` ar winju notitzeeß /
4: apraxta tee śwähti Ewangeli§ti ar ścheem Wahrdeem:
5: VNd to Pateizibas=D§eeßmu
6: nod§eedaju§chi / Ghaja JE§us ara /
7: pehtz śawu Eeraddumu / par to Vppi
8: Kidron / py to Olje=Kallnu. Bett
9: winja Mahzekļi ghaja tam packaļļ /
10: tad śatzija Wings us teem: Śchinny Nackti juhß
11: wi§śi py Mann apghräkoh§śeeteeß. Ai§to raxtietz
12: §tahw: Es to Ghannu śitti§chu / und tahß Ahwis
13: tahß Ghannibas ißkai§śiśeeß / bett kad eß auk§cham
14: zeļļohß / ghribbu eß juh§śo preek§cha no=eet eek§chan
15: Galilea. Pehteris adbilldeja und śatzija us winju:
16: Kad tee arrid§an wi§śi apghräkotohß py töw / tad to-
17: mähr es mu§cham nhe ghribbu apghräkoteeß. JE-
18: §us śatzija us to: Patteeß / eß śacku töw / Śchoden
19: śchinny Nackti / pirrms taß Ghailis diwi rei§as d§ee-
20: dahß / tu mann trieß rei§as aisleexi. Bett Wings
21: runnaja wehl wairahk: Ja / und kad mann ar töw
22: irr mirrt buhtu / nhe ghribbätu eß töw aisleegt. Tha
23: lieds śatzija irr wi§śi Mahzekļi.
24: Tad nahze JE§us ar teem py wenas Mui§chas /
25: tai Wahrds by Geth§emane / turr by weens Dahrs /


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015