Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP3, 199. lpp., 17. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Pehteris

1: Preek§ch ścho Wi§śo=Śwähtaku Daļļu jeb Weetu gir
2: taß krahßnis raibs Sie§cha=Deckis kahris / ka nhe warreja ick-
3: kattris eek§chan §kattiteeß / ka ween taß Auxtais=Ba§nizas=
4: Kungs / drie§teja tickai ween=reis Ghadds=Kahrta` / us Śalied§e-
5: naśchanas=Śwähtkeem / ar A§śinihm no Ah§iti ee=eet. Śchiß
6: Preek§cha=Karrajams Autz plie§t widdu pu§§ch no auk§chenes lieds
7: Semmes / kad Chri§tus py Kru§tu nomirra.
8: Kapehtz gir taß notitzis? Zaur JE§u Chri§ti Nomirrścha-
9: nu gir mums tha ih§täna śwähta Weeta Debbe§śieß attdarrita /
10: ai§to wings gir ih§täns muh§chiegs Auxts=Ba§nizas=Kungs /
11: katters nhe gir ar A§cho=jeb Teļļo=A§śini / bett ar śawu
12: pa§śchu A§śini und Nahwu leelaka` und pillnighaka` Buhda`
13: ee=ghajiß / und ar to mums muh§chighu Pe§tiśchanu dab-
14: bujiß / ka mehß nu attkal Debe§śieß ee=eet / und Deewu preezighe
15: und ar titzigheem Atzeem usluhkoht warram. Nu 䧜am mehß
16: wi§śi tha ißräd§äta Zillta / tha Koninja Ba§nizas=Kund§i-
17: ba / und śwähti Ļaudis / ka taß Apu§tuls Pehteris śacka. Nu
18: warram mehß pa§śchi ickdeenas / ick Stundas preek§ch Deewu eet /
19: ar JE§u Chri§ti A§śinihm / muh§śu Kaitu śuhd§eht / und drie§tam
20: mehß ka Bährni śaukt: Mieļais Tähws. Ai§to zaur Chri-
21: §tum gir mums drohścha Śirrds / und Pee=ee§chana wi§śu-
22: labbu ghaididami zaur Titzibu eek§chan Winju / ka taß Apu-
23: §tuls Pahwils runna. Śchiß gir weens Pullxtins.
24: Ohters Pullxtins / ar ko Deews §wanniet leek / unnd wi§śai
25: Pa§śaulei Siņņu dohd / ka winja Dähls nomirris / gir tha breeß-
26: migha Semmes=Riebeśchana. Vnd tha Semme trie§-
27: śeja / śacka tee Ewangeli§ti. Tha Semmes Trie§śeśchana nhe
28: by tahda / ka / Deewam §chähl / brie§cham noteekahß / ka weena`
29: Semmes=Stuhry Semme ar leelu Trie§śeśchanu norieb / kad
30: tha Dwa§§cha Semmeh ka ee=§lähkta kļuh§t zeete turräta / und
31: nhe warr nhe kurr ißkļuht / tad ar Warru iß=§peedameeß Sem-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015