Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP3, 19. lpp., 23. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Pehteris

1: Räd§am mehß / kad kahds Ghrehzeneex ißwä§ts kļuh§t /
2: und tam buhß śawas No§eed§ibas dehļ no Bendi nomaitatam
3: tapt / jeb nozirr§tam / jeb pakahrtam / jeb ar Skritteli no appack-
4: śchas jeb no wirr§śus lau§itam / jeb ar karr§tam Tanngham plohśi-
5: tam / jeb us Sahrdu mäśtam / und d§iewam śadäd§enatam / jeb py
6: Stabbu peekalltam / und ar Duhmeem no tahļenes nomaitatam
7: tapt / ka taß ap=śmohk: kad mehß / śacku eß räd§am tahdu Zillwä-
8: ku ißwäddam / tad nomannam mehß / ka taß nabbags Ghrehzeneex
9: mälla=mälluma` nobahlejiß / no leelas ißbailes / tee trie§śe und dreb-
10: be / ka Apśas=Lappa / Śirrds no leelahm Bähdahm teem kluxt
11: ghribbädama no Muttes iß=lehkt / da§che reis tee kluhp py Sem-
12: mes / unnd eet ihten ka buhtu tee Śmilltieß lieds Zeļļeem ghaju-
13: śchi / Semm und Debbeß ghull teem us Kacklu / nhe §in~adami no
14: lelas Jßbailes und Dweh§śeles=Mohkahm kurr teem buhß palickt.
15: Jeb§che mehß nu / Mieļi Draughi / labbu Teeśu no to / kaß
16: taggad runnahtz gir / warram nomanniet / ko Chri§tus JE§us py
17: śawas Dweh§śelites zeetis gir: tomähr gir dauds śawahda wi§śo
18: Śwähto / und Beßdeewigho / irr Mirr§tamo Zillwäko Mohkas
19: und Śahpes / unnd muh§śa Pe§titaja JE§u CHri§ti Dwehśeles=
20: unnd Śirrds=Śahpes. Turr zeeśch tickai tieri Zillwäki / bett
21: ścheitan / ka mehß taggad d§irrdehśim / zeeśch tahds Kunngs / kaß
22: Deews und Zillwähx gir / taß Leels Kungs tahß D§iewibas /
23: śacka taß Apu§tuls Pehteris / gir no teem Juddeem nokautz:
24: tadehļ gir śchai Zeeśchanai tahds Spähx.
25: Ko Śwähti Ļaudis und Deewabijataji gir zeetuśchi / ka
26: Deewa Wahrds §tah§ta / to gir tee zeetuśchi jeb śawas Pärma-
27: zibas dehļ / jeb winjo Titzibu pahr=raud§iet / jeb nomanniet ka tee
28: Luhkśchana` und Pazeeśchana` ghribbätu turreteeß; Ja / winjo zee-
29: śchana gir tick Śurrbings no to Nhelaimes=Bigkeri/ ko JE§us
30: Chri§tus wi§śu ißd§ehris gir.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015