Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP3, 15. lpp., 31. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Pehteris

1: Ba§nizas: Juhß e§śeeta iht ka us kahdu Śläppkawu ißgha-
2: juśchi ar Schkäpeem und Nuhjahm mann dabbuit: E§śee-
3: ta juhß tahdi Mahzetaji? Labbake jums klatohß / ka juhß Ghra-
4: matas und Raxtama=Spallwas Rohkahß turrätu / nhe Sohbi-
5: nus und Schkäpus. Dauds unnd da§chereis äßmu eß py
6: jums Ba§niza` śehdejiß. Buhtaht juhß kahdu Wainu py
7: mann attradduśchi / tad by jums tudeļļ mann to śatziet. Juhß
8: turraiteeß prett mann ka Śläppkawi. Bett juh§śa Stunda gir
9: nahku§śi / und leezeeteeß no to Kunghu tahß Tumśibas / no Wäl-
10: lu wadditeeß / taß jums tahdu Allghu dohß / ka juhß e§śeeta pellni-
11: juśchi.
12: Ļaujahß śöw Rohka` jembteeß / und śeeteeß: teh warr ick-
13: kattris lähte dohmaht / ka tee nhe§chehlighe to Kunnghu JE§um
14: buhß śakampuśchi / weens dehwe winjam no śchahß / ohters no
15: ohtras pu§śes Bell§ehn / to wi§śu / Kaunu unnd Śittänus zeete
16: Chri§tus.
17: Bett ko darra too Mahzekļi? räd§ädami kaß winja Mah-
18: zetajam noteek. To §tah§ta arrid§an tee Ewangeli§ti: Teem
19: taß śahpeja Śirrdy / und ap§kaita / räd§ädami ka tee Kaŗŗa=Wie-
20: ri unnd zitti Śullaiņi to Kunnghu JE§um §ai§tija: bett alla§ch
21: dohmadami / CHri§tus patz ar śawu Śpähku no to Juddo Roh-
22: kahm rauśeeß / nhe drie§tädami arri beß śawa Kungha Wahrdu
23: ko eeśahkt / unnd tomähr räd§ädami / kaß teh buhß / jauta tee JE-
24: §um / arrieg teem ar Sohbini §tarrpa zirr§t buhß / unnd winju tah
25: pe§tiet? Pehteris par leeku dußmiegs und ahtris / nhe warr tick ill-
26: ghe ghaidiet / kamehr Chri§tus adbilld / ißwällck śawu Sohbinu /
27: ghribbähdams / zittus apkappaht / und weenam und ohtram kahdu
28: Giem doht / und nu rahditeeß kahds Wiers wings / unnd kahda
29: Śirrds winjam 䧜oti / räds wings / ka weena Ba§nizas=Kungha
30: Kallps / Malchus śauzams / par Leeku nhe§chelighe apkahrt to
31: Kunnghu JE§um darrbojahß / tam ghribb Pehteris Ghallwu


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015