Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP3, 14. lpp., 22. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Core

1: Ko darra taß Kungs Chri§tus? Wings leek ścheitan red§eht /
2: śawu paklauśighu Śirrdi prett śawu däbb䧜o Tähwu / ka wings
3: töw und mann pallied§eht warrätu. Wings §innadams wi§-
4: śas Leetas / kaß winjam notix / nhe bägg noh§t / bett ißeet Dahr-
5: śa` preekścha / śaweem Eenaidnekeem zätzen / und waiza: pehtz
6: ko tee mecklejohśchi? Tee adbild: Je§um no Nazareth:
7: JE§us attśacka tickai śchohß diwi Wahrdinjus: Eß äßmu.
8: Tudeļļ attkahpjahß tee / und kriet py Semmes / ko{ka} no Pährkonu
9: no§perrti. Ko palied§eja teem nu Bruņņas / Schkähpi / Soh-
10: biņi / Nuhjas / und da§chadi Eeroht§chi? To jemmeta währa` / juhß
11: Ghräko=Ghabbali / warreja taß Kunngs Chri§tus ar ścheem di-
12: weem lähneem Wahrdeem wi§śu Pullku to Kaŗŗa=Wiero ar to
13: Wirrßneeku py Semmes śwee§t / kad winjam by zeeśt und mirrt;
14: ka warreh§śeeta tad juhß Beßdeewighi winja §kum~ighus Wahr-
15: dus pane§§t / kad wings ka Pa§śaules Śoghis jums śawa` Duß-
16: miba` usrunnahß / śatzidams: Att§tahjeeta no mann juhß
17: Ļaundarritaji: Eita noh§t juhß Nolahdäti muh§chigha`
18: Vgguny? Tapehtz att§tahjeeta no Ghräkeem / mitteteeß no
19: Ghräkeem. Jeb§che nu JE§us śchohß Bleh§chus wi§śus ar śa-
20: wu Waddoni Juda / buhtu warrejiß lähte nhe ween py Sem-
21: mes / bett irr Elles Vgguny meśt / und tohß litzis d§iewus no Sem-
22: mes aprieteem kluht / ka zitta` rei§a` tam Core / Dathan / und A-
23: biram / und winjo Draud§ei noticka: tomähr apdohmadams /
24: ka taggad Zeeśchams Laix / waiza teem attkal: pehtz
25: ko mecklejeeta juhß? Tee adbillda ka pirrmahk: JE§um no
26: Nazareth. JE§us śacka ar pillu Mutt: Eß äßmu jo jums
27: śatzijiß / ka eß taß patz 䧜ohtz: und ka winja Mahzekli nhe kļuh-
28: tu aiß=§karti / śacka Wings: Mecklejeeta juhß mann / tad lee-
29: zeeta śchohß / mannus Mahzekļus ar Meeru eet / to eß jums śa-
30: cku / ścheem nhe buhß jums nhe Mattu ais=§kahrt. Pehtz śacka
31: Wings us teem Ba§nizas=Kunngheem unnd Wirßnekeem tahß


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015