Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP2, 96. lpp., 9. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Eli§abeth

1: Vnd ka Maria labbu Laiku py Eli§abethes pallicka / tai
2: klau§śija / darrija tahß trieß Mehnes kamähr winja tanny Nam-
3: ma` by / kaß by ja=darra / nhe ghaidija / ka winjai by pirrmahk śa-
4: tziet / ko darriet / winja patti lab=praht darrija / ko räd§ädamma;
5: ihtenn tha buhß mums tam / kam waijagha gir pa=rahdiet tohß
6: Darrbus tahß Mielä§tibas unnd Schäla§tibas / ka Deewa
7: Wahrds mums mahza: Labb=darriet unnd zittam arrid§an
8: doht / nhe aismirr§taht / ai§to tahdas Vpperes pa=tickt Dee-
9: wam labbe. Eli§abeth gir wätzaka nhe ka Maria / tadehļ tha
10: jaunaka tai Wätzakai klau§śa: eita / unnd darrieta arrid§an tha:
11: Preek§ch śirrmu Ghallwu buhß töw zellteeß / unnd
12: tohß Wätzus zeeniet / pa=wehļ Deews patz tre§ścha` Ghramata`
13: Mo§is dehwita`=pa=deßmita` Weeta`. Maria nhe ghribbeja to
14: Mais py Eli§abethes ślinnkodama unnd wellte eh§t / bett winja
15: §trahdaja: Nhe kaunehjeteeß / juhß Zillwäko=Bährni / tha Darr-
16: ba. Kaß Darrbu kaunehjahß / tam buhß pehtz Wallgs Kackla` /
17: Kraukļi und Wahrnas Karratawahß to pu§śchkohß. Kaß nhe
18: §trahda / tam nhe buhß arrid§an eh§t / śacka taß śwähtz Pah-
19: wils pirrma` Ghramata` us teem The§śalonichero Ļaudeem tre§-
20: ścha Weeta`. Ślinnkums mahza dauds ļaun / śacka Sy-
21: rachs śawa` Ghramata` tre§ścha=deßmita` tre§ścha` Weeta`. Red§i /
22: ka krahßne klahjahß / kad Gideons §tahw Klohna` / und kuļļ Quee-
23: śchus / kad Pehteris ar śaweem Bedreem Tieklu ißmätt / kad Sa-
24: ra Buhda` buhdama wahri und zäpp / Rebecca Vhdeni näß / und
25: Martha wi§śas Leetas Namma` darra / ka Deewa Wahrds tohß
26: Ļaudis teitz. To jemmeeta Währa` / juhß Ślinnki / und Ślaiß-
27: tohņi / juhß Deenas=Saggļi / kattri juhß Rohkas wi§śu Deenu
28: A§oty turraht und Klehpy / par Śähtu pahrmättuśchees §kattai-
29: teeß / ka Beßdeligas §kreen / Śauleh iß=§teepuścheeß gho§aht tohß
30: ślinnkus Kaulus: Muśchas und Ohdas jums rey / und pehtz no-
31: plieśu§chi e§śeeta / ka no Karratawahm nokrittuśchi / plahna Putt-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015