Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP2, 95. lpp., 10. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Eli§abeth

1: Tickuśche ey prohjam / ka Maria / kad töw ja=darra / ko Deews
2: töw pa=wehļ. Nhe kahwejeeß py to Kunghu töw atghree-
3: §tees / und nhe ghaidi no weenu Deenu ihs ohtram. Ai§to
4: winja Dußmiba nahk peepeh§che / und attreeps / und töw
5: śamaitahß / śacka Syrachs / peekta` Weeta` śawas Ghramatas.
6: Vnd tha buhß mums turreteeß preet mums pa§ścheem.
7: Ohtra` Kahrta` / teekam mehß śehrścham śchinny Pa§śau-
8: leh / buhß mums parei§e turreteeß prett muh§śu Tuwaku / tam wi§-
9: śu labb wählädami. Maria nahze Zacharia Namma` / und
10: śweizenaja Eli§abeth / us śchahß Śweizenaśchanas Deews tu-
11: deļļ dehwe / ka taß Bährns Eli§abethes Mee§śahs budams ka dee-
12: dahms lehze / taß Śwähtz Gharrs pee=pilldija to Bährnu und to
13: Maht. Tha darra wi§śi titzighi Deewa Bährni / und śweizena-
14: jahß weens ohtru / und wehlejahß weens ohtram wi§śu labb. Juhß
15: e§śeeta jo weena Śirrds / und weena Dweh§śele / unnd §innaht ka
16: jums gir weens deews und Tähws / weens Pe§titais / Je§us
17: Chri§tus / weens Eepreezenatais / taß Śwähtz Gharrs / jums gir
18: weens Deewa Wahrds / juh§śas Dweh§śeles Barriba / weena
19: Chri§tiba / weens Deewa=Ghallds / weena Titziba / weena muh-
20: §chigha D§iewośchana ghaiditina. Tapehtz wehlejeeteeß weens
21: ohtram wi§śu labb / tahda śirrdigha Wehleśchana gir śirrdigha
22: Luhkśchana / ka Chri§tus us śaweem Mahzekļeem śacka / Matthei
23: deßmita` Weeta`: Kad juhß kahda` Namma` ee=eetaht / tad
24: śweizenajeeta to / und ja taß patz Namms tahß Śweizena-
25: śchanas zeenigha buhß / tad juh§śo Meers us tahß nahx;
26: bett ja ta nhe buhß zeenigha / tad juh§śo Meers attkal us
27: jums attghree§ieśeeß. D§iewo taß Śwähtz Gharrs juh§śa`
28: Śirrdy / tad dries to warrehß py töw nomanniet zaur Lehnibu.
29: Mieļo tu tawu Tuwaku / ka töw jo to mieļoht buhß tick śirr-
30: dighe ka töw pa§śchu / ja tu ghribbi Chri§ti Mahzeklis buht /
31: tad buhß tha Mielä§tiba läpna und laipna / ka Pahwils taß
32: Apu§tuls mahza.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015