Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP2, 91. lpp., 14. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Eli§abeth

1: Meeśas / bett ar Kahjam juh§śas Śirrds und Dweh§śeles. Vnd
2: to nhe warram mehs darriet / tekam mehß wehl muh§śa` eed§imbta`
3: unnd pa§ścha` no§eekta` Nhelaimeh / taß gir muh§śohß eed§immo-
4: śchohß und darritohß Ghräkohß ghullam / pirms mehs no jaunu
5: peed§imbti / und zaur Deewu no Ghräkeem atghree§ti 䧜am / ai§to
6: tha peedärram mehs wehl §tarpa teem / no kattreem taß Apu§tuls
7: Pahwils śacka / ka tee beß Deewu gir Pa§śauleh / unnd taß
8: Wähdärs winjo Deews gir / ka tahdo ( Ļauścho ) kattri §em-
9: mi§ke dohma: bett tad pirrmahk eetam mehs ar muh§śo Śirrdi
10: unnd Dweh§śel us to Debbe§śes=Kallnu / kad mehs zaur Vhdeni
11: und to Gharru no jaunu peed§immuśchi und Chri§titi Ļaudis tap-
12: puśchi 䧜am / zaur to Chri§tibu und Mitteśchanu no Ghräkeem.
13: Ai§to ihten ka ta Jumprawa Maria tad ghaja par to Kallnu śa-
14: wu wätzu Raddu / to Eli§abeth ap=raud§iet / und ar tahß aprunna-
15: teeß / kad winja jaw to Kunghu JE§um appack§ch śawas §chkie-
16: §tas Śirrds ne§śe; ihten tha buhß mums us Debbe§śes=Kallneem
17: ar muh§śu Dweh§śel kahpt / kad taß Pe§titais muhśahß Śirrdis
18: śajämbts / und teitan śawu Ghiem dabbujis gir / ka taß śwähtz
19: Pahwils runna. Bett mehß eetam us ścho Debbe§śes=Kallnu /
20: kad mehß śawas Śirrdes pazeļļam / tahß no Semmes=leetahm
21: no=wehrścham / und ghree§cham us Deewu / ka patz JE§us mums
22: pawehļ śatzidams Matthei śäßta` Weeta`: Mecklejeeta wiß
23: pirrmahk Deewa Wall§tu / und winja Taißnibu / tad jums
24: wi§śas zittas Leetas peekrittieß. Vnd taß Apu§tuls mahza:
25: E§śeeta juhß ar Chri§to auk§cham zähluScheeß tad meckle-
26: jeeta kaß auk§cham gir / kur Chri§tus śeh§ch py Deewa lab-
27: bahß Rohkas / mecklejeeta to / kaß auk§cham gir / unnd nhe
28: to / kaß us Semmes gir. To darrija śchiß Apu§tuls patz /
29: ka wings raxta teem Wilippeŗeem tre§ścha` Weeta`: Weenu
30: Leetu śacku eß / eß aismirr§tu / kaß packaļ gir / und §teepjohß
31: pehtz to / kaß turr preek§cha gir / und d§ännohß pehtz to preek-
32: §cha=durrtu Siem / pehtz to dahrghu Pretz / kattra mums


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015