Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP2, 87. lpp., 10. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Eli§abeth

1: kļua śaukta Hebron / und peederreja teem Ba§nizas=Kungheem /
2: kur zitta` Rei§a` d§iewojuśchi Abraham / J§aac cnd Jacob. Vnd
3: by Mariai ja=eet no Nazareth / kurr winja to briedi d§iewoja / lieds
4: Hebron diwi=deßmitis Juhds Semmes / us kuŗŗu ghaŗŗu unnd
5: ghruhtu zeļļu Deews winju pa=śarrghajis gir.
6: Winja nahkdama Ba§nizas=Kungha Namma` / śweize-
7: naja Eli§abeth / wehlehja winjai no Deewu wi§śu Labbu / no
8: Śirrds dibben / tapehtz arrid§an / kad Eli§abeth to Śweizena-
9: śchanu Mariae d§irrdeja / leelo Lehkśchano lehze taß Bährns
10: tahß Eli§abeth / śawas Mahtes Mee§śahß buhdams. Śchy
11: Lehkśchana ścha Bährna nhe by tahda Ku§tenaśchana / ka muh§śo
12: Behrninji Mahtes Mee§śahß wehl buhdami / unnd kad teem
13: Deews śawu Dweh§śeliet dehwis gir / ku§tenajahß unnd käppara
14: ka zahlietz Ohla` ( Pauta`/ ) bett śchiß Bährns no Deewu ihpa-
15: śche usmohdenahtz deedams no leelu Preeku lehze / ihten ka ghrib-
16: bädams apkampt to Pa§śaules Pe§titaju / Marias Mee§śahß
17: ghullohśchu. Buhtu śchis Eli§abetes Bährns to Briedi runna-
18: jis / Wings buhtu tohß Wahrdus runnajis / kattrus Wings
19: pehtz Wiers buhdams ar Pirrxtu us to Kunghu JE§um rahdi-
20: dams śatzija: Red§i / taß gir Deewa Jährs / katters tahß
21: Pa§śaules Ghräkus näß.
22: Tad mahzammeeß{mahzammeneß} mehs nu / ka mums Chri§titeem Zill-
23: wäkeem śchinny Pa§śauleh śehr§t buhß. Ai§to mums nhe gir
24: ścheitan palleekama Pils / bett to nahkohśchu mecklejam
25: mehß / śacka taß Apu§tuls Pahwils teem Ebreeŗeem raxtidams
26: tre§ścha` padeßmita` Weeta`. Vnd taß Konings Dawids / jeb§che
27: taß ghann baggahtz Kungs by / śacka tomähr us Deewu: Mehs
28: 䧜am Śwe§śchi und Weeśis preek§ch töw / ka muh§śi Täh-
29: wi wi§śi / muh§śo D§iewiba gir us Semmes ka kahda Äh-
30: na / und teh nhe gir nhe kahda Vsturreśchana. Śwe§śch
31: und Weeśis by Wings preek§ch Deewu us Semmes / bett Nam~-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015