Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP2, 86. lpp., 14. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Eli§abeth

1: Palied§i mums Kungs / muh§śu Darrbu töw par Ghohdu /
2: und mums pa§ścheem par labbu no§trahdaht / und §tahwi mums
3: kļaht ar tawu śwähtu Gharru! Amen!
4: TAß Ewangeli§ts Lucas §tah§ta{§tahta} tah: Maria mettehß kah-
5: johp / tannieß Deenahß / unnd ghaja par to Kallnu
6: tickuśche / us to Pili Juda / unnd nahze eek§chan to
7: Nammu Zacharias / und śweizenaja Eli§abeth. Vnd taß
8: notickahß / kad Eli§abeth to Śweizenaśchanu Mariae d§irr-
9: deja / deedams lehze taß Bährns winja Mee§śahß.
10: Lucas §tah§ta / ka Maria tannies Deenahß kahjohp mettu-
11: śeeß gir / kad taß Engels Gabriels no Deewa pu§śes winjai tahß
12: Weh§tes attne§śis by / ka tai by tahß Pa§śaules Pe§titaju{Pe§titais} att=we-
13: §teeß / Chri§tum by no Winjas peed§imbt / taß Enghels by Win-
14: jai arrid§an Siem dehwis py tahß wätzahß beß=Behrnes Eli§a-
15: beth / kattra śä§ta Mehne§śy ar Dählu us ghruhtu Kahju ghaja.
16: Ścho Siem / kattru taß Enghels winjai dehwe / nhe śmahdeja
17: Maria / bett ghribbädama śawu Titzibu ap=§tipprenaht / mät-
18: tahß winja kahjohp / unnd eet py śawu Raddu / tahß Eli§abeth /
19: nhe kahwädama / bett tickuśche / winja nhe tehr§eh ar ick=kattru
20: kaß winjai śatohp us zeļļu / winja nhe §kaita wi§śus Kohkus Me-
21: ścha` / bett winja eet tickuśche / ghribbädama jo drie§ahk jo labbahk
22: turr buht / kurr winjai waijagha. Vnd ghaja par to Kallnu.
23: Winjai by ja=eet par to Kallnu Gilboa / kurr taß Konings Śaul
24: śöw patz ar śawu Sohbinu noduhreeß / par teem Kallneem Gri-
25: §im unnd Hebal / us kuŗŗeem Mo§es tohß Śwähto=Wahrdus
26: und Lah§tus nośauzis gir / winjai by ja=eet par to Kallnu E-
27: phraim / kurr Ehud taß Moabiteŗo Konings śawa` räßna` Wäh-
28: dära` durrts kļua. Par ścheem wi§śeem Kallneem / kattri ļohte aux-
29: te bijuśchi / by śchai Jumprawai ja pahr kahp / pirrms winja tappa
30: eek§chan tahß Pils Juda / tanny Pily kattra Juda Zillta` by / und


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015