Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP2, 84. lpp., 2. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Eli§abeth

1: Mariae d§irrdeja / deedams lehze taß Bährns{Bährnus} win-
2: ja Mee§śahß. Vnd Eli§abeth tappa no to Śwäh-
3: tu Gharru pilla / unnd brehze §tippre / śatzidama:
4: Teickta e§śi tu no tahm Śeewahm / und teickta gir
5: ta Aughle tawas Mee§śas / unnd no kurrenes taß
6: mann nahkahß / ka tha Mahte manna Kungha py
7: mann nahk? Red§i / kad eß to ballxni tawas Śwei-
8: zena§chanas d§irrdeju / preezadammees lähze taß
9: Bährns mannahß Mee§śahß. Vnd O śwähta e§śi
10: tu / kattra tu titzeju§śi e§śi / Ai§to taß taps peepilldietz /
11: kaß töw śatzietz gir no to Kungu.
12: Vnd Maria śatzija:
13: Manna Dweh§śele teitz to Kunghu / und manns
14: Gharrs eepreezenahß par to Deewu mannu Pe-
15: §titaju.
16: Ai§to taß gir to Sämmośchanu śawas Kallpo-
17: nes usraud§ijis / Red§i no §cho Laiku mann śwähtu
18: teix wi§śi Bährno Bährni.
19: Ai§to taß gir leelu Leetu py mann darrijis / katters
20: Spehziegs gir / und kattra Wahrds Śwähtz gir.
21: Vnd winja Schäla§tiba palleek no weenas Zill-
22: tas ihß ohtras / py teems / kattri to bija.
23: Taß gir §pehziegs ar śawu Ällkonu / unnd ißkai§śa
24: tohß kattri gräßni gir śawas Śirrds prahta`.
25: Taß ghru§ch tohß Spehzigus no to Krä§lu / unnd
26: pazeļļ tohs Sämmo§chus auk§cham.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015