Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP2, 47. lpp., 20. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Eli§abeth

1: PJrrms taß Ewangeli§ts Lucas tohß nola§śitus Wahrdus
2: raxta / §tah§ta Wings papreek§che / ka taß Enghels Gabri-
3: els py to Ba§nizas=Kunghu Zacharia nahzis / kad Wings
4: śawu Ammatu darrija Ba§niza buhdams / und no Deewa pu§śes
5: tam śatzijis / winja Śeewa Eli§ebeth / kattra nhe ween Beß-
6: Behrne / bett irr nu jaw wätza by / winjam Dählu attweddiśees /
7: to buhß Winjam Jahni śauckt / taß patz buhß leels preek§ch to
8: Kunghu / Wienu unnd §tippru D§ehren taß nhe d§errs / ai§to taß
9: Mahtes=Meeśahs ar Śwähtu Gharru peepilldiets und apdah-
10: wenahtz kļuhß; unnd śchiß buhß winja Darrbs und Ammatz /
11: Wings dauds no teem Bährneem J§rael tam Kungham peewed-
12: dieß / und preek§ch to Me§śia / to Kunghu Chri§tum nahx ar ta
13: Proweeta Elias Gharru und Spähku / to Zeļļu śataiśiet / unnd
14: tahß Śirrdes to Tähwo py teem Bährneem attghree§t. Bett
15: kad Zacharias śchahß Weh§tes tha Engheļa nhe ghribbeja ti-
16: tzeht / by Winjam d§irrdeht: tu mähms tapśi / und nhe warreh§śi
17: runnaht ihs tai Deeni / kad śchahß Leetas notix / und taß notik-
18: kahß arri tah tudeļļ.
19: Nu §tah§ta taß Ewangeli§ts / ka taß / no ko taß Engels run-
20: najis / irr notitzis. Jll§es ( Eli§abeth ) Laix nahze / ka tai weß-
21: teeß by / und ta attweddehß Dählu / und winjas Kaiminji
22: und Raddi d§irrdeja / ka taß Kungs leelu Schäla§tibu py
23: tahß darrijis by / und preezajahß ar tahß / ka ghohdigheem
24: Ļaudeem klahjahß / teem buhß preezateeß ar Liexmeem /
25: ai§to mehß ä§śam weenas Meeśas Lohzekļi.
26: Tad gir nu Eli§abeth śawu Dehlinju wäddu§śeeß ih§täna`
27: Laika` / kad taß Bährns appack§ch śawas Mahtes Śirrds dewiņ-
28: jas Mehneß ghullejis by.
29: Taß gir jums / ghohdighahm / laulatahm Śeewinjahm /
30: par Preeku usraxtietz / kad juhß us ghruhtu Kahju eetaht / taß
31: §chehliegs Deews usluhko juhß / wings ghahda par jums / wings


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015