Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP2, 427{405}. lpp., 20. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: majojuśchi

1: ta` eeraxtita §tahw / nola§śieß / usrunnadams tick lieds tohß Deewa
2: bijatajus pa labbahß Rokas / ka irr tohß Beßdewighus pa krei§śas
3: Rohkas. Tohß Deewabijatajus pa labbahß Rohkas Wings
4: pirrmahk usrunnahß ar ļohte mieligheem Wahrdeem / śatzidams:
5: Nahzeeta śchurr juhß śwetiti manna Tähwa / ee=mannto-
6: jeeta to Wall§tu / kattra jums śatai§śita gir no Eśakumu
7: tahß Pa§śaules. Juhß śwehtiti Deewa Bährni nachzeeta
8: §churr no leelahm Bähdahm unnd ghruhtu Darrbu py Attpuh-
9: śchanas und Du§śeśchanas / no Raudaśchanas py Preeku / no
10: tahß Wahrgho=Semmes / §poh§cha` Debbe§śy. Eß jums doh-
11: mu tahdu Wall§tu / kattru juhß nhe e§śeeta ar śaweem labbeem
12: Darrbeem nopellnijuśchi / bett tahdu Wall§tu eß jums dohmu /
13: kattra jums śattai§śita gir no Pa§śaules Eeśakumu. Juh§śu Ti-
14: tzibu e§śeeta juhß licku§chi red§eht und at§piedeht zaur labbeem
15: Darrbeem / und ar to pa=rahdijuśchi / ka juhß manni Aitinji e§śee-
16: ta / und mann peedäraht / nu ghribbu eß to wiß jums attmaxaht.
17: Eß äßmu iß=allzis bijis / und juhß e§śeeta mann ähdenaju-
18: śchi / eß äßmu ißtwiezis bijis / und juhß e§śeeta mann d§irr-
19: denajuśchi / eß äßmu Wee§śis bijis / und juhß e§śeeta mann
20: majojuśchi / eß äßmu plix bijis / und juhß e§śeeta mann
21: aptährpuśchi / eß äßmu Nhew䧜äls und zeetuma` bijis /
22: und juhß e§śeeta py mann nahkuśchi. Patteeß eß śacku
23: jums / ko juhß e§śeeta manneem ma§akajem Brahļeem
24: darrijuśchi / to e§śeeta juhß mann darrijuśchi.
25: D§irrdeeta juhß Deewabijataji / kattri juhß titzaht / ka Je-
26: §us Chri§tus jums par labb no Deewu par Pe§titaju dohts gir /
27: kattru juhß mieļojeeta / kam par Ghohdu juhß Nabbagheem
28: Ļaudeem / ka tha Kungha Chri§ti Brahļeem labb e§śeeta darriju-
29: śchi / kahdu Ghohdu Wings jums teickdams / darries. Preek§ch
30: wi§śu Pa§śaul Wings jums teiks. Tapehtz / Manns Draugs /
31: Ghribbi tu winja` Deena` d§irrdeht Ghohdu / tad darri tahdus lab-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015