Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP2, 411{391}. lpp., 21. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Gomorrha

1: Däbb䧜u us Sodom und Gomorrha: Jeru§alem tappa klahje
2: ißpoh§tita; śchahß Ghräko Nheghanntibas dehļ śchi Semme
3: da§chrreis Mehri / Baddu / und Kaŗŗu gir red§eju§śi / Deews §inna
4: kurr Waido=Laikohß da§§ch Mahtes Bährns palitzis unnd iß-
5: kliediß.
6: Jck=kattram no mums / śchohß Wahrdus d§irrdoht / buhß
7: §innaht / ka Deewa Śohdiba klaht nahk / ta Pa§tara Deena gir
8: Rohka` / śarrghajeeß / O Zillwäx par Ghräkeems / ka töw Deewa
9: Śohdiba Pa§tara` Deena` tha nhe śakamps / ka tohß Juddus eek-
10: §chan to Pili Jeru§alem / tahda` Laika` kad te §chkittahß pa§§cha`
11: labba` Meera` 䧜ośchi.
12: JE§us Chri§tus runnadams no tahß Jßpoh§tiśchanas tahß
13: Pils Jeru§alem / śacka / tad tahdas leelas Bähdas buhß / ka
14: nhe gir bijuśchas no Eeśakumu tahß Pa§śaules / ihßśchim /
15: und ka arrid§an wairs nhe buhß. Leelas Bähdas gir räd§ä-
16: tas irr zittohß Laikohß / kad wi§śi Zillwäko=Bährni / wi§śi Lohpi /
17: Swähri / unnd Puttni lieds patt Pa§śaules Ghallam apślieka /
18: unnd tickai a§toņi Zillwäki attlicka / unnd tee Lohpi / Puttni unnd
19: Swähri / kattri us Deewa Wahrdu tanny Laiwa` / kattra ka
20: Schkirr§ts darrita by / eeghaja. Leelu Nhelaim jutta tee eek§chan
21: Sodom und Gomorrha / kad Deews us teem licka liet Vgghuni
22: und Śähras / und brutzinaja tohß ka Zuhkas / und da§chus breeß-
23: mighus Laikus gir tee Juddo=Ļaudis peed§iewojuśchi und red§eju-
24: śchi. Bett taß wiß nheneeka gir par to / kaß teems Juddeems no-
25: tix / kad winjo Pils / Ba§niza / und Semme taps ißpoh§tita. Ja /
26: JE§us CHri§tus śacka / ka irr tahdeem Bähdeem wairs nhe buhß
27: räd§äteem tapt.
28: Ghann gir taggad teem Juddeem wi§śahß Malla mallahß
29: kur tee ißklieduśchi / jazeeśch / nhe weens tohß warr ee=red§eht / ick-
30: kattriß tohß nied; bett ta gir Śmeekla=Leeta pahr to / kaß teem
31: noticka / kad winjo Pils und Semme tappa ißpoh§tita. Tadehļ


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015