Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP2, 410{390}. lpp., 3. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: nheghante

1: śamaitahß / ai§to Deewa Ba§niza gir śwähta / ta ( Ba§niza )
2: e§śeeta juhß.
3: Bett ka nheghante gir py teems Zillwäkeems śchiß Deewa
4: Namms ab=ghanietz! Taß Wälls gir da§cha` Śirrdy eezehliß to
5: Nheghantibu tahß Aelkadewibas / Burrwibas / Śahls=Puh§ch-
6: lo§chanas / Śeeta=tätzenaśchanas / Kanna=Raud§i§chanas / to
7: Nheghantibu tahß Swehre§chanas / Deewu nhepattee§śe Min-
8: ne§chanas / Lahde§chanas / to Nheghantibu / ka Deewa Wahrds
9: par Neeku tohp turrähtz / tha lieds arrid§an ghodighi Mahzetaji /
10: Taß Wälls gir da§cha Zillwäka Śirrdy ka Deewa Ba§niza` ee-
11: zehliß to Nheghanntibu tahß Nheklau§śi§chanas / Bährni nhe
12: ghribb śawus Wätzakus klau§śiet / Śaime śawus Mai§es=deh-
13: wejus / Śaimneekus unnd Śaimnezeenes / Ļaudis nhe ghribb śa-
14: wus Kunghus und Gha§pa§chas kauneteeß : to Nheghanntibu
15: tahß Reeśchanas / Bahrśchanas / Dußmibas / Kauśchanas / to
16: Nheghanntibu tahß Mauzibas und Laulibas Pahrlauśchanas /
17: to Nheghanntibu tahß Sahd§ibas / Peewillśchanas / to Mählo
18: und leekas Mehles / tahß nhe pattee§śas Eeghribbeśchanas pehtz
19: śawa Tuwaka Nammu / Aehku / Semm / Lohpu / Śaim / kattru
20: zittz no zittu attwiļļ. Vnnd kaß warr wi§śu Nheghanntibu iß-
21: §kaitiet. Śchee und zitti Ghräki Zillwäka Śirrdy gir nheghan-
22: ta Leeta preek§ch Deewa auxta Atzeems / tee gir preek§ch winju tah-
23: da Leeta / kad wings to räds / tad buhtu ( tha śackoht ) ka kahdam
24: Zillwäkam Śchauśchalas Pahrghajuśchas. Wi§śi / kaß
25: nheparei§e darra / gir Deewam Nheghannta Leeta. Kaß
26: śawas Au§śis nowehr§ch klau§śiteeß Deewa Wahrdu / tha
27: Pahtari gir Nheghantiba / śacka Konings Saloman. Ka
28: nhe buhß tad us tahdeem da§chadeem nheghannteem Ghräkeem
29: nahkt Deewa Śohdibai / ka ta Semme ißpoh§tita tohp? Ścha-
30: das Nheghantibas dehļ tappa ar Vhdeny apśliezenata ta pirrma
31: Pa§śaule / tahdas Nheghanntibas dehļ lietin lija Vgghuns no


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015