Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP2, 38. lpp., 6. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: aispulluśchus

1: śawu Śeewu / und Bährnus nokahwe / Mutzahß ee=śahlija / und
2: no leelu Baddu ehde. To wehl daśch labbs wätz Zillwähx pee-
3: minn.
4: Deews śuhtija mums Mehri / ar to Wings mums tha ai-
5: zenaja / ka mehs red§ejam Zillwäkus śchurrp unh turp / zeļļa Mal-
6: la` aispulluśchus / Śunnis / Willki und Swähri tohß ehde; nhe
7: by nhe weens Zillwähx / kaß Zillwäku ap=racka. To wehl daśch
8: labbs wätz Zillwähx pee=minn.
9: Deews iß=śuhtija wehl zittus Kallpus / tee by winja Kaŗŗa=
10: Wieri / tee da§cham ar Bi§śahm / und Śobeņeem Au§śis att=dar-
11: rija / und kas pirrmahk nhe ghribbeja ar labbu d§irrdeht / tam kļua
12: Au§śis tha kahrnitas / ka Wings nhe §innaja / kur tam by pallickt.
13: Abdohmajeteeß pa§śchi / M.D. zeek Śaime / pilla Śaime / leela
14: turrigha Śaime gir ißpoh§tita / nhe ween Bährni / bett irr wätza-
15: ki śwe§ścha` Tauto=Semmeh noh§t wä§ti. Daśch Tähws / da§cha
16: Mahte / śawu Dählu / śawu Meitu §chälo śatzidami: Deews
17: §inna / kur manns Dehlings / manna Meitinja / Tauto=Laika` iß-
18: klieda? Daśch nhe §inna{§iema} / kur winjam D§imbtene. Red§i / kahdi
19: Kallpi Deewam! Kaß nhe ghribb ar labbu ih§tänam Tähwam
20: klau§śiet / tam buhß ar ļaunu irr nhe ghribboht Pa=tehwam klau§-
21: śiet. Ock! ka buhtu taß tick labb / kad mehs muh§cham to nhe
22: buhtu aismirrśuśchi.
23: Kad nu Deews tohß Zillwäkus py śöw §peeßdams aizena /
24: tad warram mehß wi§śi / kam Deews Prahtu dehwis gir / red§eht /
25: ka Wings mums labpraht und no wi§śas Śirrds py śöw Dab-
26: be§śies ghribb.
27: Tapehtz / O Zillwäka=Bährns / kad tu d§irrdi / ka Deews
28: zaur śaweem Kallpeem tawus Ghräkus töw leek pahrme§t / jeb
29: Deews pee=śuhta töw kahdu Nhelaim / pateitz Deewam par to /
30: mahzais att§iet Deewa leelu Schäla§tibu prett töw / att§tahjeeß
31: no Ghräkeem / ka tu warri Debbe§śies py Deewu nahkt.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015