Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP2, 377{357}. lpp., 20. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: att=mehŗohtz

1: buhß to tick illghe mohziet und pinngkeht / kamähr taß wi§śu śawu
2: Parradu nomaxa. Nu rahda JE§us Chri§tus / ko mums aran
3: ścho Lied§ibu mahziteeß buhß: Tha jums manns Debbe§śo
4: Tähws arrid§an darrieß / ja juhß nhe peedoh§śeeta no
5: juh§śeems Śirrdeems ick=kattris śawam Brahļam śa-
6: wus Ghräkus.
7: Śchinnieß Laikohß / Deewam §chähl / dauds tahdi Ļaudis
8: tohp attra§ti / kad zitts kaß kadu Ghrähku teems darrijis / irr no
9: nhejauśchu / tad teems tadi Skummji und Dußmas Śirrdy zel-
10: ļahß / ka tee Sohbus śakohduśchi eet / muh§cham nhe ghribbä-
11: dami peedoht / pirrms tee attkohduścheeß unnd attrebuścheeß.
12: Vnnd warrätu tee ar Atzeems śawu Prettineeku nokaut / tee nhe
13: taupitu. Bett klau§śais ścheitan ko Chri§tus JE§us patz töw
14: śacka: Tha mans Debbe§śo Tähws jums arrid§an dar-
15: rieß. Peedoh§śi tu tawam Tuwakam / ar ko wings töw gir ap-
16: kaitenajiß / tad Deews töw attkall tawus Ghräkus peedohß.
17: Nhe peedoh§śi tu / Deews töw attkall nhe peedohß. Dußmoh§śi
18: tu wirß Semmeß / Deews ar töw dußmohß Debbe§śieß: taß buhß
19: töw ghrutake. Ai§to ar to pa§§chu Mähru / ar kattru juhß
20: iß=mehŗoh§śeeta / taps jums attkall att=mehŗohtz. Sy-
21: rachs runna parei§e no ścho Leetu: Dußmiba / śacka Wings /
22: und Trackghallwiba gir nheghannta Leeta / und taß Beß-
23: deewiegs to darra. Kaß töw attreebjahß / py to taß
24: Kunngs attkal attreebśeeß / und tam śawus Ghräkus ar-
25: rid§an paturrehß. Pedohd tawam Tuwakam / ko wings
26: töw gir ļaun darrijiß / und luhds tad / tad kluh§t töw tawi
27: Ghräki arrid§an peedohti. Zillwähx prett ohtru duß-
28: mo / unnd ghribb py to Kunnghu Schäla§tibu meckleht.
29: Wings gir nhe§chäliegs prett śawu Kahrtu / und ghribb
30: par śaweems Ghräkeems luhkt. Wings gir tickai Mee§śa
31: und A§śins / und dußmo / kaß ghribb tad winjam śawus


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015