Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP2, 314{294}. lpp., 4. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Neddeļļu

1: pļawt / kullt / wehrpt / und śchuht / und tha projam; bett Deewam
2: buhß töw kallpoht / Ba§niza` eedams / Deewa D§eeßmus unnd
3: Pahtarus mahzidameeß / unnd d§eedadams / Deewam pateick-
4: dams par wi§śu Labbu / ko Wings töw to ißghajuśchu Neddeļļu
5: paradijiß gir / noluhds Deewam tawus Ghräkus / klau§śi Deewa
6: Wahrdu / und jauzeeß tha d§iewoht / ka taws Mahzetais töw a-
7: ran Deewa Wahrdu und Ghramatu mahza. Laid tawi Bähr-
8: ni und Śaime arrid§an eejuhxt Deewam par Ghodu d§iewoht .
9: Dohma / śacka Deews patz / ka tu to śwähtu Deenu śwehti.
10: Śe§śchas Deenas buhß töw §tradaht / unnd wi§śu tawu
11: Darrbu no§tradaht / bett śeptita Deena gir ta Śwehta
12: Deena ta Kungha tawa Deewa / tad nhe buhß töw nhe-
13: kadu Darrbu darriet / neds taws Dähls / neds tawa
14: Meita / neds taws Kallps / neds tawa Kallpone / nedds
15: taws Lohps / neds taws Śwe§ścheneex / ( Ebuweetis ) kaß
16: tawahß Wahrtieß ( und appak§chan taweems Pa§pahrņeems )
17: gir. Ai§to śeśchahß Deenahß gir Deews taß Kunngs
18: Debbe§śu und Semm darrijiß / und to Juhri / und wi§śu
19: kaß turr eek§chan gir / und du§śeja śeptita` Deena` / tadehļ
20: śwehtija taß Kungs to Śwehtu Deenu.
21: Bett tomehr §inni / Manns Draugs / ka töw attwehlähtz
22: gir da§§ch Darrbs / Śwehta`=Deena` darriet. Kad Śirrineeki
23: Śweh=deena` śiŗŗo / tad nhe gir töw aisleektz tawu Nabbad§ibu /
24: ko Deews töw gir dehwis / ślehpt und ghlabboht: Kad Vgguns=
25: Ghrähx Śweh=deena` lätzahß / nhe gir töw aisleektz / Vhdeni pee-
26: ne§t und d§eh§t. Warri tu tawam Kaiminjam und zittam Zill-
27: wäkam kahda` leeta` peetetzeht und palied§eht / tohß Nhewe§śeļus
28: aplukoht / teems Vbbagheems Mai§es Ghabbalu noghree§t /
29: taß nhe gir töw aisleektz. Nhe e§śi tu ween weens Klau§śi-
30: tais / bett arrid§an weens Darritais pehtz Deewa
31: Mahrdu.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015