Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP2, 30. lpp., 24. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: D§erruma=Naudu

1: Vnnd taß tre§śchais śatzija / Eß äßmu Śeewu jeh-
2: mees / tapehtz eß nhe warru nahkt. Vnd taß Kallps
3: nahze / und atśatzija to śawam Kungham. Tad tap-
4: pa taß Nammas=Kungs dußmiegs / und śatzija us
5: śawu Kallpu / iß=ey ticku§ch tahm Eelahm / unnd
6: Zeļļeem tahß Pillis / unnd eewedd tohß Nabbagus /
7: und Krohpļus / und Ti§lus / und Acklus §cheit eek-
8: §chan. Vnd taß Kallps śatzija / Kungs / taß gir no-
9: titzis / ko tu pawehlejis e§śi / bett tur gir wehl wairahk
10: Ruhmes. Vnd taß Kungs śatzija us to Kallpu iß-
11: ey us tahm Semmes=Eelahm / und py tahm Śah-
12: tahm / und §peed tohß §cheit eek§chan nahkt / ka mans
13: Namms pillß tohp. Bett eß śacku jums / ka nhe
14: weens no teem Wiereem / kattri aizenati gir / mannu
15: Wackar=Ehden baudieß.
16: MJeli Draughi / Jßghajuścha` Śwehde-
17: na` e§śeeta juhß d§irrdejuśchi / ka weens baggahtz
18: Wiers ickdeenas peerijeeß und peed§ehreeß gir ar
19: śaweem Wee§śeem / unnd to Pa§śaules=Kahribu
20: mecklejis. Jeb§che nu ghohdighas Wee§śibas turreht / Ghrähx
21: nhe gir / tomähr gir tee leeli Ghräki / ickdeenas und kamähr d§ie-
22: wodams riet und plieteht / kahds taß Darrbs / tahda Allgha pehtz
23: ghaiditina / gir winjam ścheitan D§irxtele alla§ch Kackla` biju§śi /
24: pehtz winjam Elles Vgguns par D§erruma=Naudu pa pillam
25: kļuhß / ka tam baggatam Wieram noticka. Tapehtz mahza
26: mums śchodeen taß Kungs JE§us Chri§tus krahßne / kahdu Bar-
27: ribu mums par wi§śu Leetu meckleht buhß / ar Wahrdu / to Eh-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015