Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP2, 299{279}. lpp., 28. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: D§irruli

1: dami. Vnnd jeb mehs ähdam jeb d§eŗŗam / jeb ko mehs
2: darram / to buhß mums wiß darriet Deewam par
3: Ghodu.
4: Taß Kungs JE§us jämm par labbu to Mais / kattra win-
5: jam preek§cha zällta tohp / unnd gir ar Meeru / nhe ghaida zäpp-
6: tus Zahļus / ka Deewam §chähl taggad da§cha Śaime nhe §inna /
7: ko ta eh§t ghribb / tick kahra ta gir. Mahzais ścheitan no tawu
8: Kunghu JE§um Chri§tum par labbu jembt / ko töw Deews dohd /
9: unnd leek preek§cha zellt / unnd nhe dohdeeß us Kahrumu / und nhe
10: nitzini Deewa Dahwanu. Nhe e§śi arrid§an §tarpan teems
11: Plieteneekeems und D§ärajeems / ai§to tee D§äraji unnd
12: Plieteneeki iß=niext / unnd nhe e§śi D§irrulis / unnd nhe jau-
13: zeeß plieteht / ka tu nhe kļuh§śi par Deedelneeku / unnd kad
14: tö wairs Naudas nhe gir Macka` / us Addośchanu ja-
15: jämm gir. Strahdneex / kaß śöw labpraht pee=d§eŗŗahß /
16: taß nhe tohp baggahtz / unnd kaß ma§u nhe taupa / taß al-
17: la§ch nabbaghahx kļuh§t. Kad tu arrid§an Weeśibahß ey / tad
18: nhe dohma / nu §cheitan gir ghann ja=ry / nu buhß töw Kannas und
19: Bickeŗus iß=§teept / ka da§§ch Allus=Muścha darra / bett apdohma
20: M.D. ko JE§us Chri§tus śacka: Śarrghajeteeß / ka Juh§śas
21: Sirrdes nhe kļuh§t abghrutenatas ar Ry§chanu unnd lee-
22: ku D§errśchanu. Negg da§che reis kluh§t d§irrdähtz / ka leela Nhe-
23: laime no leekas D§errśchanas nahk / ar Bahr§chanu / ar Kauścha-
24: nu / da§§ch tha abd§eŗŗahß ka taß no śawu Prahtu nhe§inna / unnd
25: eekriet leelohß Ghräkohß. Da§§ch peed§ehris tudeļļ mirr§t. Bett
26: kur tahdam palleek tha Dweh§śele? Way / way tai / way! Ai§to
27: taß śwähtz Apu§tuls Pahwils śacka / ka tee Plieteneeki / tee
28: D§ähraji / tee D§irruli ( tee Suhpuhtes ) to Deewa Wall§tibu
29: nhe manntohß. Ja tad nu tahds to Deewa Wall§tibu nhe
30: manntohß / tad wings pattee§śe tha Ļauna Wälla Wall§tibu dab-
31: buis / ai§to kaß nhe gir py Deewu / taß gir pattee§śe py Wällu / und


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015