Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP2, 287{267}. lpp., 24. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Eli§eum

1: Tee śwähti Engheli kallpo irr Zillwäkeem ścheitan wirß
2: Semmeß: ai§to tee gir iß=śuhtiti teem kallpoht / kattreem
3: to Debbe§śeß=Wall§tibu eemantoht buhß. Vnnd kallpo
4: tee / palied§ädami Deewa Wahrdu śludenaht. Tapehtz taß
5: Apu§tuls Pahwils raxta: Taß Baußlis ( tee deßmiti Deewa
6: Baußli ) gir zaur teem Engheleem dohts. Vnd taß Apu§tuls
7: Pehteris śacka / ka teem śwähteem Engeleem ļohte pattiek d§irr-
8: deht to §chkie§tu Mahzibu paśluddenajam. Śwähts Enghels
9: paśluddenaja tai Jumprawai Maria / ka tai by weßteeß to Pa§-
10: śaules=Pe§titaju. Śwähtz Enghels attne§śe teem Ghanneem
11: us Bettlehemes Lauku to Weh§t / ka CHRJ§tus peed§immis.
12: Śwähtz Enghels Leel=deenas Rieta` mahzija tahß Śeewas / ka
13: Chri§tus auk§cham zehleeß gir no Mirroņeem. Śwähtz En-
14: ghels mahza tohß Mahzeklus / ka Chri§tus red§ighe nahx Pa§ta-
15: ra` Deena` / ka taß ih§täns nolickts Pa§śaules Śoghis.
16: Tee śwähti Engeli kallpo irr Ba§nizas=Kunngheem unnd
17: Mahzetajeem / irr teem Klau§śitajeem.
18: Teem Mahzetajeem kallpo tee / tohß ghlahbdami und śarr-
19: ghadami. Kad taß Deewa Kallps Elias preek§ch tahß Konin-
20: ja Achaba Gha§pa§chas behd§e / unnd no leelahm Bähdahm ap-
21: ghullahß appak§ch Pa=Eggleß / tad nahze py to Deewa Enghels /
22: attne§śe tam Ehden und D§ehren. Kad tee Syreri / Kaŗŗawie-
23: ri nahze / apśehde to Pili Dohtan / ghribbädami to Proweetu und
24: Deewa Kallpu Eli§eum Rohka` dabbuit / und śawa` Semmeh no-
25: we§t / ghlahbe to und śarrghaja tee śwähti Engheli / tee apkahrt
26: Kallnu ka Vgghunighi Sirrghi unnd Ratti by mättuścheeß.
27: Sadrach / Me§ach und Abednego tappa ded§igha` Krahßny / kat-
28: tra ka Kallgka=Zepplis däggha / ka tee ghaja unnd §tahweja / arr
29: Drahnam / Mehteleem / Kurrpehm / eemä§ti / teitan by teem Päll-
30: no=pällnohß śadeggt / tapehtz{tapeptz} kad tee nhe ghribbeja no tahß ih§tä-
31: nas Titzibas attkahpt / unnd to Paggaņo Titzibu usjembt; bett


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015