Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP2, 270{250}. lpp., 20. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: nhebehdneex

1: labbu Wahrdu doht. Śacka Weens / eß śliextu / ohters śacka /
2: mannies dehļ / ghrimm§ti. Bett kaß pehß ? Ka śchiß Zill-
3: wähx mirris / tha tu arrid§an mirrśi. Kurr gir Zillwähx / kaß
4: d§iewo / unnd Nahwu nhe räds ? waiza Konings Dawids.
5: Kad tu mirrśi / kad töw tawi a§śi Śuņņa=Sohbi kļuhß iß=śi§ti /
6: Tahrpi tohß iß=ehdieß. Bett ja tu Eenaida` mirrśi / way / way /
7: way / töw muh§chighe ; par tawu Dweh§śel eß nhe dohtu mällu
8: Schkillingi. Ja juhß śawam Brahļam (Tuwakam) nhe
9: pee=dohśeeta / tad Deews jums arrid§an nhe peedohß / śacka
10: JE§us Chri§tus patz. Tahß Mee§śas Darrbi gir §innami /
11: Eenaidiba / Bahrśchana / Nhewehleśchana / Dußmiba /
12: Reeśchana / Nheśaderreśchana / kattri to Darrbu darra /
13: tee to Deewa Wall§tibu par Bährna Manntu nhe dab-
14: buis / mahza tahß śwähts Pahwils.
15: Red§i ścheh tu beßdeewiegs Zillwähx / ścheitan nomirris
16: ghull / jauns Zillwähx / katters tick ee=śahzis d§iewoht. Ko
17: wileeß tu tad us tawu D§iewośchanu ? Da§§ch dohma / mann
18: wehl Laika ghann no Ghräkeem att§tahteeß / wehl eß jauns / §tip-
19: pris / w䧜äls Zillwähx äßmu ; bett red§i ścheh / śacku eß ohter-
20: kahrt / tu nhebehdneex / negg by śchiß Zillwähx ghann jauns ? und
21: tomähr taß nomirra. Muh§śa D§iewiba da§che reis tha
22: brautz noh§t / ihten ka śkreetam mehs noh§t / śacka Mo§es
23: Deewa Kallps. Jo taß Zillwähx nhe §inna śawu Laiku /
24: bett ka Siwis ar Mack§chkeri kļuh§t mack§chkeräti / und Putt-
25: ni Wallghohß dabbuiti tohp / tha kļuh§t arrid§an Zillwäki aprau-
26: §titi ļauna Laika` / kad taß teem us=eet / śacka Salomons. Tadehļ
27: apdomajeeß / mans Bährns / und nhe kahwejeeß att§tateeß
28: no Ghräkeem / ihs tu nhew䧜äls tohpi / bett tohpi lab-
29: baghs (attghree§ees py Deewu) teekam tu wehl warri ghrä-
30: koht. Nhe kahwejeeß labbaghs kļuht / und nhe ghaidi ar
31: Labbumu tawas D§iewo§chanas ihs tahs Nahwes /


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015