Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP2, 257{237}. lpp., 18. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Nhebehdneex

1: dahwahtu? Ja tad juhß / kattri tock ļauni e§śeeta warreeta
2: tomähr juh§śeems Bährneehms labbas dahwanas
3: dohdt; ka tad wiß=wairahk juh§śo Däbb䧜o Tähws lab-
4: bu dohß / teems kattri tam luhds. Bährns nhe ghahda
5: par nheneekadu leetu / wings leek śawu Tähwu ghahdaht und
6: dohmaht par ehśchanu / par d§err§chanu / par drahnahms / par
7: śilltumu / par wi§śu leetu: Tu Manns Draugs / tu e§śi jo Deewa
8: Bährns / ai§to Deews gir muh§śo wi§śo Tähws / katters gir
9: par mums wi§śeems / un~ zaur mums wi§śeems / un~ eek§chan
10: mums wi§śeems. Tapehtz wi§śu tawu ghada§chanu mett us
11: to / ai§to wings ghada par töw / D§eed no śirrds dibben:
12: Kad tu mans Deews und Tähws e§śi /
13: Tawu Bährnu tu muh§chighe nhe att§tah§śi /
14: Tu Tähwiga Śirrds.
15: Deews ghahda par töw / ai§to Wings gir taws Däbb䧜o
16: Tähws / to nhe buhß töw M.D. tha usjembt / ihten ka buhtu
17: Deews tickai Debbe§śies bijis / eeślähktz / und nhe buhtu warrejis
18: py töw ścheitan wirß Semmes buht / ka tad da§śch Nhebehdneex
19: dohma: Deews auxte gir turr Debbe§śies / und räds tahß
20: Swaig§nes auxtuma` / warrätu Wings to kaß Tumbśu-
21: ma` girr / teeśoht? Wings nhe räds. Nhe patteeß; Wings
22: gir taß Kungs / katters patz śacka: Eß weens äßmu wi§śur /
23: zick tahļe ta Debbe§śe gir / und zick d§iļļe taß Beßdibbens gir
24: wi§śur Juhry / wi§śur py Ļaudeems / wi§śur us Semmes.
25: Wings nhe gir tahļe no ick=kattru no mums / ai§to eek§chan
26: winju d§iewojam / ku§tenajammeeß und 䧜am mehß. Bett
27: kad mehs d§irr§cham ka Deews muh§śo Tähws Debbe§śies gir /
28: tad buhß töw §innaht und titzeht / ka Deews wiß=§pehziegs gir /
29: wi§śur klaht / wi§śas leetas wi§śur räds / wi§śur muh§śu Luhk§cha-
30: nu d§irrd und paklau§śa / und wi§śur no wi§śenadahms bähdahms
31: mums pallid§eht warr. Ai§to Deews taß Kungs gir śawu


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015