Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP2, 224. lpp., 23. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: nebbe

1: Wings Deewu śawu Kunnghu nhe mieļohß no wi§śas Śirrds /
2: nei no wi§śu Dweh§śeli / nei no wi§śu Spähku / nei arrid§an no wi§-
3: śu Prahtu. Ai§to kad töw no Śirrds us Deewu domaht buhß /
4: tad taws Prahtz n䧜ahß us tawu Lauku / Manntu / unnd Loh-
5: peems. Kad töw Deewu tawu Kunghu buhß mieļoht no wi§śas
6: Śirrds / und par wi§śahms Leetahms / tad mieļo tu tawu laizighu
7: Leetu / Aehkas und Manntu wairahk nhe ka Deewu.To ick=kat-
8: tris räds / kad Śwehdeena` buhß Deewam kallpoht / ar Pahta-
9: reems und Deewa=D§eeßmeems Ba§niza`/ tad zittz eet us{} Druwas /
10: und śakohp śawu Labbibu / zittz eet Krohghu / d§eŗŗ / ka Wehr§śis /
11: zittz zittu nheghodu Zeļļu eet. Ta lieds arrid§an Deews pawehļ /
12: töw buhß tawu Tuwaku mieļoht / ka töw pa§śchu; Bett ka mie-
13: ļo tu to? ar Lah§tehms / kad tu winjam nhe §innu zeek tuhxto§chus
14: Wällus ( Deews pammett Ghräkus śackoht ) us Kacklu lahdi;
15: ar Eeniedeśchanu / kad tu winjam to / ko Deews dohd no§kauje; ar
16: Reeśchanu und Bahrśchanu / ar Noburrśchanu / und Mäleems /
17: und Sahd§ibu / und Nokauśchanu. Kada Mielä§tiba tha gir?
18: Deews ghribb / töw buhß tawa Tuwaka Lohpu / Wehrśi / jeb
19: Sirrghu / ja tu to red§i allojam / attkal us Zeļļu ghree§t / ka taß ih-
20: §täns Śaimneex to attkal dabbuit warr. Bett ko darri tu? kad
21: tu räd§ätu tawa Tuwaka und Kaimiņa Lohpu tudeļļ Acka` eekrie-
22: tam / tu nhe währ§tu to Nhelaim. Da§§ch śacka: Laid kriet / ja krit-
23: tis / nebbe taß mann peedärr. Zeekahds räds śawa` Kaimiņa Lohpu
24: Druwa` / Wings to nhe iß=d§änn / śacka: Nei manna Zuhka nei
25: man~a Druwa / pee=ähdu§śi laid iß=eet. Bett d§irrdieg tu / ko mahza
26: töw Chri§tus JE§us? Wiß / ko tu ghribbi / ko zitteems Ļau-
27: dems töw buhß ( labb ) darriet / to buhß töw ohtram dar-
28: riet. Klau§śais wehl! nhe ween buhß töw mieļoht / kaß töw mie-
29: ļo / unnd tam labb darriet / unnd wehlet / kaß töw labb darra / unnd
30: wehļ / bett arrid§an tawu Waideneeku buhß töw mieļoht / und
31: tam labb wehleht / nhe ween śchodeen / bett alla§chien / ick=brie§chi /


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015