Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP2, 204. lpp., 1. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: nheghohdus

1: teems Kungheems / ka buhß tahdus nheghohdus Zillwäkus no-
2: maitaht. Tohß Mauzeneekus und Laulibas Pahrlau§e-
3: tajus Deews patz śohdieß. Tahß Maukas Namms loh-
4: kahß{lohpahß} Nahwes / Tahdeems Nhe§chkie§teems Ļaudeems
5: nhe buhß to Däbb䧜o Wall§tibu ee=manntoht.
6: Taß gir ghau§che d§irrdeht / wehl ghrutake juśt. Tapehtz /
7: O Zillwähx attkahpeeß no tahdeems Ghräkeems. Nhe §in-
8: naht juhß / ka juh§śa Mee§śa Chri§ti Lohzekļi gir: Buhß
9: nu mann Chri§ti Lohzekļus jembt / und Mauko=Lohzee-
10: kļus no teems darriet. Taß laid tahļe buht / śacka taß A-
11: pu§tuls Pahwils.
12: Śchiß Wari§eers nhe gir Plietneex / bett wings ghawe
13: diwi reis Neddeļa`. Kurr attra§śi tu py muh§śeems Ļaudeems
14: tahdu / kaß diwi reis Neddeļa` śawai Mee§śai{Mee§śu} buhtu Ehden und
15: d§ehren attrahwis / ka taß ar tuck§chu Śirrdi no Śirrds dibben
16: Deewu warrätu peeluhkt? Nhe pee=d§eŗŗahß da§§ch Plietneex
17: Neddela` diwi reis / ja weena Deena diwi reis / und nhe räds kad
18: Śaule uslätz / kad ta no=eet? Vnd to wings patz ween nhe darra
19: bett irr zittu wings py D§err§chanas §pee§ch / ka tam buhß eeleet to
20: Deewa=Dahwanu / ka kahda` Mutza`. Wings gir itt Meeļa=
21: Tappa. Taß nhe warr no Śirrds Deewu peeluhkt. Tahda
22: Dweh§śele śmirrd pehtz Allu und Brannda Wienu / ka buhß tai
23: Deewam patickt? Tahds D§irruls gir d§iews Maita. Negg
24: daśch py D§ärumu tohp nokautz? Zittz zittus Ghräkus peed§eh-
25: ris darra. Vnd nhe ween śchinnies Laikohß Wieri warr §tippre
26: d§errt / bett irr da§chas Śeewas to Ammatu mahk labbaki / nhe ka
27: kahds Wiers. Ta=bapehtz irr tahda śawu Ghohdu apd§eŗŗ.
28: O Manns Draugs / turrais tha / ka tu ar tuck§chu Śirrdi und
29: ghaddighe Deewu peeluhds. Śarrghajeeß / ka tawa
30: Śirrds nhe tohp apghrutenata ar leelu Ehśchanu und
31: D§err§chanu / tad patixi tu Deewam / und tam tu parei§e kall-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015