Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP2, 176. lpp., 22. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: nebbe

1: bu. Gir Deews töw ko labb litzis red§eht us tawu Tierumu /
2: pallieds töw alla§ch py taweem Lohpeem / und dohd kaß töw wai-
3: jagha: Nhe dohma / taß nahkahß ween par to kad tu §trahda.
4: O Manns Draugs / nhe buhtu Deews töw dehwis / und aud§e-
5: najis tawu Druwu / und tawus Lohpus / taws Darrbs / und ta-
6: wa śuhra ghruhta Strada§chana töw nhe pallied§ätu nheneeka /
7: kad buhtu tu irr plie§dams §trahdajis. Tapehtz dohd Deewam
8: Ghohdu / und pateitz tam / zitade / Deews ghann §inna to attkal
9: attraut / ko Wings töw dehwis gir / ja tu Winjam nhe pateixi.
10: Ai§to tha śacka taß taißnis Deews: Kad tee ( beßdeewighi Ļau-
11: dis ) nhe ghribb §innaht / ka Eß ä§śohtz / kaß teem dohd
12: Labbibu / D§ehren / und Śwee§tu / und teem dauds Śud-
13: drabu und Sälltu dehwis äßmu / ko tee śaweem Ällkadee-
14: weem däwuśchi: Tapehtz ghribbu eß mannu Labbibu
15: und D§ehren attjembt / śawa` Laika` / und mannu Willu
16: und Linnus attraut / ar ko tee śawu Kaunu apśägguśchi
17: gir.
18: Nhe läppo arrid§an / O Zillwähx / ar to Deewa Dahwa-
19: nu. Ko ghribbi tu läppnis meśteeß ar to / kaß töw nhe peedärr?
20: Kad kahds Śullainis ghribbätu läppoht ar śawa Kunngha
21: Mui§chu und Manntu / par ko Wings par Vs=raughu unnd
22: Śarrghu zälltz / nhe buhtu tu śatzijis / Taß nhe gir ghuddris / neb-
23: be winjam ta Mui§cha / ta Mannta peedärr? Jhten tha tu O
24: Zillwähx / läppodams ar Deewa Dahwanu / Jegkis e§śi preek§ch
25: Deewu. Tu tickai e§śi Deewa Kallps / Deewa Nammaturrä-
26: tais / us ma§u Briedi Deews śawu Manntu töw gir ustitzejis /
27: und buhß töw §innaht / ka töw buhß Deewam par wi§śu Leetu ad-
28: billdeht. Nhe wileeß us tawu Baggatibu / und nhe doh-
29: ma / mann gir ghann preek§ch mann / nhe darri pehtz ta-
30: was Blehdibas / jeb tu to warri darriet / und nhe darri
31: kaß töw patick / und nhe dohma / kaß mann to aisleex?


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015